EU/European Social Fund: INOVUP- Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo

Šifra:

INOVUP-Dezelan

Obdobje:

1.10.2018 - 30.9.2022

Vodja:

prof.dr. Tomaž Deželan

Vsebinski opis projekta:

Namen in cilji: Namen projekta Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo je izboljševati kakovost visokošolskega izobraževanja z uvedbo prožnejših, sodobnih oblik učenja in poučevanja. INOVUP projekt s svojimi aktivnostmi prispeva k boljši pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Z izvajanjem pedagoških usposabljanj in drugih dogodkov, oblikovanjem multiplikatorjev in pripravo didaktičnih gradiv bo zagotovljen prenos spoznanj o inovativnih in fleksibilnih oblikah poučevanja med slovenske visokošolske pedagoške kolektive, tudi iz tuje pedagoške prakse. Slednje bo prispevalo k pridobitvi in izboljšanju tistih znanj, kompetenc in spretnosti študentov, bodočih diplomantov, ki so pomembne za uspešno vključevanje mladih v družbo in na trg dela. Projekt INOVUP sledi strateškim smernicam in ciljem, ki jih opredeljujejo temeljni evropski in nacionalni dokumenti na področju visokošolskega izobraževanja. V sklopu Strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020) so določeni štirje skupni cilji EU za reševanje izzivov v sistemih izobraževanja in usposabljanja do leta 2020: - uresničevanje načela vseživljenjskega učenja in mobilnosti, - izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja, - uveljavljanje pravičnosti, socialne kohezije in aktivnega državljanstva ter - spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti, vključno s podjetništvom, na vseh ravneh izobraževanja in usposabljanja. Projektne aktivnosti: Načrtovane aktivnosti projekta med drugim zajemajo: - izvajanje usposabljanj in oblikovanje multiplikatorjev, kar bo doprineslo k uveljavitvi prožnejših in inovativnih oblik učenja in poučevanja na slovenskih visokošolskih zavodih. Visokošolski učitelji in sodelavci se na delavnicah usposabljajo za uporabo sodobnih oblik, metod in pristopov poučevanja, s čimer se bodo okrepile ključne kompetence študentov za vseživljenjsko učenje. Multiplikatorji se usposabljajo na tujih visokošolskih institucijah, pridobljena spoznanja pa širijo v slovenski visokošolski prostor; - pripravo analize stanja, ki se izvaja pri vseh partnerjih projekta in zainteresiranih visokošolskih zavodih z namenom identifikacije trenutnega stanja na področju spodbujanja inovativnih pedagoških pristopov, metod in oblik poučevanja. Na osnovi analize in ostalih projektnih aktivnosti bo do konca projekta pripravljen strateški dokument usposabljanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev za poučevanje na področju visokega šolstva v Sloveniji; - ustanovitev in delovanje projektnega sveta z namenom strokovno-vsebinskega spremljanja izvajanja projekta in strateškega povezovanja konzorcijskih partnerjev. Projektni svet je odgovoren za potek projektnih aktivnosti v skladu z najsodobnejšimi spoznanji visokošolske didaktike; - oblikovanje gradiv o visokošolski didaktiki z vseh študijskih področij, upoštevajoč rezultate izvedene analize stanja in uporabo uveljavljenih sodobnih, prožnih in inovativnih oblik poučevanja in učenja, ki jih širijo izvajalci usposabljanj in multiplikatorji. Slednje bo omogočilo nadaljnjo udejanjanje sodobnih, inovativnih in prožnih oblik učenja in poučevanja ter vzpostavitev sistema usposabljanja in stalnega profesionalnega pedagoškega razvoja visokošolskih učiteljev; - ozaveščanje o pomeni visokošolske didaktike, saj konzorcij prek različnih dogodkov in nacionalnih posvetov ter z objavo strokovnih gradiv na spletni strani širi sodobne, prožne in inovativne oblike učenja in poučevanja v slovenski visokošolski prostor in tudi na ostala področja izobraževanja.


Nazaj na seznam projektov