Osnove znanstvenega pisanja z angleško terminologijo

Introduction to Academic Writing with English Terminology

Obseg predmeta:

7,0 KT / 90 (25 ur predavanj, 35 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Ana Bojinović Fenko

    Učitelji predmeta:

  • lekt. mag. Mojca Jarc
  • asist. dr. Jure Požgan

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Celoletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Mednarodni odnosi

Kratka vsebina predmeta:

1. Pomen akademske poštenosti ter dolžnost njenega doslednega spoštovanja. 2. Znanstveno proučevanje vs. pisanje. 3. Klasifikacija znanstvenih in strokovnih virov. 4. Iskanje primarnih in sekundarnih virov v knjižnici Jožeta Goričarja in prek medmrežja tudi prek spletne učilnice. Posebna pozornost je namenjena iskanju sekundarnih virov v besedilnih zbirkah. Usvajanje angleške terminologije kot ključnih besed za iskanje. 5. Analiza virov, namenjena pripravam na raziskovanje. Osnovna uporaba metod znanstvenega raziskovanja. Usvajanje angleške terminologije za pripravo vsebine besedila. 6. Struktura različnih vrst znanstvenih besedil, zlasti raziskovalnega eseja in seminarske naloge (uvod-jedro-zaključek). Posebna pozornost je namenjena strukturi znanstvenega eseja, njegovi pravopisni pravilnosti. 7. Urejevanje znanstvenega besedila. Navajanje vseh vrst virov v besedilo (tako dobesedno navajanje kot povzemanje) in v seznam virov. Oblikovna pravila glede uporabe tujk, fraz, daljših navedkov, sekundarnega citiranja in ostala pravila urejevanja besedil. Usvajanje razlik med angleško in slovensko terminologije z vidika kratic, tujk, velike začetnice, navajanja originalnih konceptov in primarnih virov. 8. Branje in analiza avtentičnih družboslovnih besedil (učbeniki, monografije, članki v znanstvenih in strokovnih revijah, listine); 9. Naloge za usvajanje in širjenje temeljnega družboslovnega besedišča in terminologije; 10. Vaje v koherentnem povzemanju pisnih in ustnih sporočil (povzemanje in parafraziranje).

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 14.03.2018