[Založba FDV] Matjaž Nahtigal: SOCIAL AND ECONOMIC RECONSTRUCTION OF THE EUROPEAN UNION DIMENSIONS


3_Matjaž Nahtigal Social and economic reconstruciton ..

Namen te monografije je pokazati, da obstaja pot onkraj pesimistične, plitke, razdrobljene EU na eni strani in poti onkraj centralizirane, tehnokratske enotnosti, ki ustreza vsej EU na drugi strani. Teoretična predpostavka te monografije je, da ni enotne, splošno veljavne institucionalne oblike tržnega gospodarstva, predstavniške demokracije in organizirane civilne družbe. Ta teoretska predpostavka predstavlja povabilo, konceptualno in praktično, za institucionalne inovacije, za institucionalno, ekonomsko in socialno obnovo od spodaj navzgor in od zgoraj navzdol. To je povabilo evropskim državljanom, različnim družbenim skupinam in socialnim zavezništvom, da se vključijo in dejavno oblikujejo, konstruirajo, inovirajo in rekonstruirajo evropske trge ter politične in družbene institucije na vseh ravneh evropske politike.

Prelistaj knjigo

Ang: 

The purpose of this monograph is to show that there is a path beyond the pessimistic, shallow, fragmentary EU on one hand and a path beyond centralized, technocratic one-size-fits all EU on the other hand. The theoretical assumption of this monograph is that there is no single, universally valid institutional form of market economy, representative democracy and organized civil society. This theoretical assumption represents an invitation, conceptual and practical, for institutional innovations, for institutional, economic and social reconstruction from the bottom-up and the top-down. It is an invitation for European citizens, various social groups and social alliances to engage and actively to shape, construct, innovate and reconstruct European markets and political and social institutions at all levels of European polity.

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 04. marec 2020 | v kategoriji: Nova knjiga, FDV