Zahvala red. prof. dr. Zinki Kolarič


 

DSC02412_resizeSenat se je v imenu fakultete ob upokojitvi zahvalil nekdanji dekanji in kolegici red. prof. dr. Zinki Kolarič za pomemben in predan strokovni, akademski, znanstvenoraziskovalni in razvojni prispevek.  
 
Profesorico dr. Zinko Kolarič in Fakulteto za družbene vede povezujejo dobra štiri desetletja skupne poti. Na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo Univerze v Ljubljani je diplomirala 1975. na področju sociologije. V letu 1990 je doktorirala in leta 2002 pridobila naziv redne profesorice. Na tej poti smo jo spoznali v številnih vlogah.

V vlogi raziskovalke na  področju sociologije socialne politike se je na Centru za proučevanje družbene blaginje usmerjala k civilno družbenim organizacijam kot pomembnemu strukturnemu elementu vseh blaginjskih sistemov in proučevanja socialne politike. Na področju raziskovanja blaginjskih sistemov izstopa njena ugotovitev, da so se v specifičnih pogojih razvoja bivših socialističnih družb izoblikovali specifično strukturirani blaginjski sistemi s posebnim poudarkom na opredelitvi slovenskega sistema blaginje v luči tranzicijskih sprememb. Dve od raziskav, ki jih je opravila na tem področju, sta bili izvedeni na reprezentativnem vzorcu vseh tipov in vseh vrst slovenskih civilno-družbenih organizacij, uporabljena metodologija pa zagotavlja primerljivost zbranih podatkov o obsegu in strukturi civilnodružbenega sektorja v Sloveniji s podatki mednarodne raziskave, ki jo je izvajala ameriška univerza John Hopkins. Svoja raziskovalna dognanja je redno predstavljala na domačih in tujih okroglih mizah, simpozijih in konferencah ter objavljala v tujih in domačih znanstvenih revijah in znanstvenih monografijah.

Vso svojo raziskovalno pot je skrbela tudi za širši prenos znanja v prakso in v 90-tih letih izvedla vrsto seminarjev za zaposlene v javnih zavodih, predvsem na področju socialnega varstva, pa tudi zdravstva in  šolstva. Cilj teh seminarjev je bil predstaviti slušateljem njihovo dejavnost v širšem okviru slovenskega blaginjskega sistema (primerjalno z drugimi blaginjskimi sistemi) in v kontekstu slovenske družbe nasploh.

DSC02397_resizeZelo angažirana je bila na pedagoškem področju, kjer je vselej skrbela za prenos znanstveno raziskovalnih dognanj v pedagoški proces, posebno skrb pa je namenila vpeljavi novih tematik in študijskih programov. Tako je sooblikovala dva podiplomska študijska programa in dolga leta kot koordinatorica skrbela za njuno izvajanje. To sta bila programa  Sociologija - Socialno delo v skupnosti in mednarodni program Sociologija-analiza evropske socialne politike. Slovenski študentje, ki so zaključili ta programom, so danes zaposleni kot strokovnjaki v domačih in evropskih institucijah, ki delujejo na širšem področju socialne politike.

Ob obsežnem opusu mentorstev na vseh treh stopnjah študija je izoblikovala predmeta Sociologija socialne politike in Upravljanje neprofitnih in prostovoljnih organizacij na dodiplomski, na podiplomski ravni pa v zadnjih letih še predmet Socialno podjetništvo.

Redna prof. dr. Zinka Kolarič je na fakulteti opravljala več vodstvenih vlog:

- v obdobju od 1995 do 1997 je bila prodekanja za študijske in študentske zadeve, 
- od 2001 do 2003 predstojnica oddelka za sociologijo, 
- v času od 2005 do 2007 je bila dekanja Fakultete za družbene vede in vodja prve prenove študijskih programov v skladu s smernicami Bolonjske reforme, 
- od 2009 do 2013 je bila predstojnica današnje Katedre za razvoj in menedžment organizacij in človeških virov,
- na ravni UL je v letu 2014 je vodila proces ustanavljanja Središča za socialno podjetništvo Univerze v Ljubljani in do leta 2017 opravljala funkcijo predsednice strokovnega sveta. Središče je formalno ustanovljeno s strani šestih fakultet UL (Biotehniška fakulteta, Fakulteta za socialno delo, Ekonomska fakulteta, Pedagoška Fakulteta, Fakulteta za upravo in Fakulteta za družbene vede). Deluje preko interdisciplinarnih projektnih skupin na področjih raziskovanja, izobraževanja, svetovanja, predvsem pa povezovanja med prakso v  sektorju socialnega podjetništva in socialne ekonomije in sfero političnega odločanja. 

V vlogi vodje je bila usmerjena k zastavljenim skupnim ciljem, pri tem pa je izjemno pozornost posvečala skrbi za sodelavce.

Profesorica Zinka Kolarič je tudi predana sociologinja. To izkazuje z dolgoletnem članstvom v Slovenskem sociološkem društvu in opravljanju vloge njegove predsednice v letih 1992 do 1995.

Profesorica dr. Zinka Kolarič v vseh svojih vlogah pušča pomemben pečat. V novem obdobju ji želimo zadovoljstva na vseh področjih njenega delovanja in na sploh - vse dobro.

Fotografije: Urban Resnik
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 15. marec 2017 | v kategoriji: Obvestila