Javno zbiranje ponudb za najem poslovnih prostorov fakultete za izvajanje gostinske dejavnosti


Na podlagi 28. in 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in 75/16), 46. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) ter tretjega odstavka 6. člena Pravilnika o upravljanju s stvarnim premoženjem Univerze v Ljubljani z dne 17. 12. 2015 (s poprav.) Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Kardeljeva 5, Ljubljana, ki jo zastopa dekan dr. Rado Bohinc, objavlja

Javno zbiranje ponudb za najem poslovnih prostorov fakultete za izvajanje gostinske dejavnosti 

Razpisna dokumentacija je objavljena v priponki.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 17. avgust 2017 | v kategoriji: