Skoči do osrednje vsebine

znan. svet. dr. Metka Stare

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • znan. svet. dr. Metka Stare, znanstvena svetnica
   Kontaktne informacije:
   Službeni telefon: 01/ 5805-194
   Email: is.jl-inu.vdf@erats.aktem
   Govorilne in uradne ure:

   Na FDV sem zaposlena kot raziskovalka
   kontakt:
    metka.stare@guest.arnes.si

   tel. 01 5805 194
   trakt B, soba 110


   Prostor:
   B 110
   Sodelovanje pri predmetih:
   Ekspertna področja:

   - razvoj storitvene ekonomije, posebej v tranzicijskih državah
   - storitvene in ne-tehnološke inovacije
   - javno-zasebne inovacijske mreže
   - vloga storitev v globalnih verigah vrednosti in internacionalizacija storitev
   - oblikovanje razvojno-raziskovalne in inovacijske politike
   - evalvacija instrumentov inovacijskih politik
   - inovacije v turizmu
  • Izobrazba: Doktorat: 13.5.1999, Ekonomski fakulteti v Ljubljani, doktorica znanosti s področja ekonomije (naslov disertacije: “Tokovi mednarodne menjave proizvodnih storitev in njihov razvojni pomen”).

   Naziv: Izvolitev v naziv znanstvena svetnica, Univerza v Ljubljani, 22.3. 2011

   Zaposlitve:

   1.10.1980 - 31.12. 1995: Center za mednarodno sodelovanje in razvoj, Ljubljana

   1.1.1996 -  Center za mednarodne odnose pri Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani

   1.7.1997 - dodatna zaposlitev na Uradu za makroekonomske analize in razvoj, Ljubljana; sekretar

    

   Vodstvene funkcije in sposobnosti:

   • Vodenje slovenske skupine v FP7 projektu ServPPIN (The Contribution of public and private services to European growth and welfare and the role of public-private innovation networks), 2008-2011.
   • Predsednica Evropskega združenja raziskovalcev na področju storitev (RESER), 2008-2012. http://www.reser.net/about-us/members/members-directory/slovenia-ljubljana.
   • Vodenje Ciljnega raziskovalnega programa ARRS:” Učinkovitost, konkurenca in ovire v tržnih storitvah” (2006-2008).
   • Vodja Ciljnega raziskovalnega programa Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, 2002-2005, “Merjenje neposrednih in posrednih vplivov informacijsko-komunikacijske dejavnosti”
   • Vodenje in izvedba projekta za Slovenijo.EC/JRC-ISTP, Sevila: Factors and Impacts in the Information Society: Prospective Analysis in the Candidate Countries, 2003-2004.

    

   Strokovna in svetovalna dejavnost:

   • Članica ekspertnih skupin Research, Innovation, Science Experts (RISE) (2014 - 2016) in Innovation for growth (2011-2014) pri Direktoratu za raziskave in inovacije Evropske komisije;
   • Članica think tanka EPISIS projekta (European policies and instruments for service innovation), ki ga je vodila finska tehnološka agencija TEKES (2009-2012);
   • Članica International Advisory Board Knowledge Economy Network (2012 - ) http://www.knowledge-economy.net/
   • Svetovalno delo za OECD, UNCTAD, UNECE.
   • Članica skupine za pripravo Strategije gospodarskega razvoja Slovenije 2001-2006;
   • Članica skupine za pripravo Strategije Republike Slovenije za vključitev v Evropsko unijo. Ekonomski in socialni del. Ljubljana: Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, 1998.
   • Članica komisije za izbor najboljših inovacij Območne gospodarske zbornice Ljubljana (2009-2011);
   • Svetovanje za Gospodarsko zbornico Slovenije, Združenje za informatiko in telekomunikacije pri pripravi strategije tega področja.
   • Svetovalno delo za MEOR, MVZŠ, MG, TIA


   Mentoriranje mladega raziskovalca iz gospodarstva

   Mag. Dušica Zajc je v letu 2011 na FDV uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo na temo “Priložnosti in ovire za sodelovanje malih in srednjih podjetij in raziskovalnih organizacij na področju soustvarjanja in prenosa znanja”

   Raziskovalna področja:

   Na znanju temelječe storitve (ki predstavljajo pomemben vir neoprijemljivega kapitala); tehnološke in ne-tehnološke inovacije v storitvah; storitvena ekonomija v tranzicijskih državah; soustvarjanje znanja med znanstveno-raziskovalnim in podjetniškim sektorjem; raziskovalna in inovacijska politika; internacionalizacija storitev in vključevanje storitev v globalne verige dodane vrednosti; družbene inovacije, krožno gospodarstvo.

   Na Uradu za makroekonomske analize in razvoj je od začetka leta 2004 vsako leto vključena v pripravo Poročila o razvoju. Koordinira in sodeluje pri pripravi poglavja o Inovacijski sposobnosti Slovenije, ki vključuje različne teme, kot so človeški kapital, raziskovalno-razvojno dejavnost, intelektualna lastnina, razvitost in uporaba e-storitev ter zmogljivosti Slovenije na področju digitalizacije. Na UMAR je tudi mentor mlajšim sodelavcem, ki se ukvarjajo z omenjenimi tematikami.

   Tekoče raziskave:

   • Proučevanje značilnosti in načinov vključevanja slovenskih storitvenih podjetij v globalne verige vrednosti v okviru Temeljnega raziskovalnega projekta “Slovenska podjetja v globalnih verigah vrednosti” (2014-2017), ki ga vodi Ekonomska fakulteta, v sodelovanju z IER in Fakulteto za družbene vede.

   Študija se osredotoča na podrobno kvalitativno analizo primerov petih podjetij, ki se v globalne verige vrednosti (GVV) vključujejo s storitvami in z izjemo enega večino prodaje realizirajo na mednarodnih trgih. Z izborom raznovrstnih podjetij smo prikazali različne vidike vključevanja storitev v GVV. Faze poslovnih procesov, ki ustvarjajo najvišjo dodano vrednost v GVV teh podjetij so razvoj, marketing ter upravljanje odnosov s kupci, in so medsebojno prepletene in komplementarne. Osredotočenost na neoprijemljive vire je glavna značilnost čistih storitvenih GVV, ki zahteva drugačen konceptualni pristop kot pri proučevanju GVV v predelovalnih industrijah. Boljši poslovni rezultat na dolgi rok, nadzor nad celotno verigo vrednosti in kakovostjo storitev so največje koristi oblikovanja lastne GVV podjetja. Pri vključevanja v GVV drugih podjetij so za podjetja najpomembnejše koristi večja prepoznavnost blagovnih znamk zaradi razširitve trga ter večja inovativnost, ker je pritisk konkurentov v GVV drugih lastnikov močnejši. Med splošnimi ovirami pri delovanju lastnih in pri vključevanju v GVV drugih podjetij je najbolj izpostavljeno pomanjkanje usposobljenih kadrov, ki predstavlja hkrati tveganje za hitro rast in agilnost podjetij. Ugotovitve so relevantne tako za strategije podjetij kot za oblikovanje politik v podporo podjetjem z lastnimi GVV in tistim, ki šele oblikujejo GVV, zlasti v storitvah, ki dosegajo visoko domačo dodano vrednost v izvozu. Čeprav analiza temelji na omejenem številu primerov, prispeva k prevrednotenju obstoječih teoretičnih podlag za analizo GVV storitvenih podjetij.

   Vpliv tehnoloških in netehnoloških inovacij na zaposlenost in dvig kakovosti znanja (FP7 SIMPATIC);

   • Naše raziskave ugotavljajo vpliv tehnoloških in ne-tehnoloških inovacij na zaposlenost Produktne inovacije imajo značilno pozitiven vpliv na rast zaposlenosti, procesne inovacije pa zmanjšujejo zaposlenost samo v predelovalni industriji. Ne-tehnološke inovacije imajo pozitiven vpliv na zaposlenost tako v predelovalni kot v storitveni dejavnosti. Vpetost storitev (npr. razvoj, dizajn) v proizvodne procese predelovalne industrije vpliva tudi na prelivanje znanj med vertikalno povezanimi podjetji in na povečanje učinkovitosti. Naše raziskave kažejo, da imajo produktne inovacije v predelovalni industriji in v na znanju temelječih storitvah značilno pozitiven vpliv na rast zaposlenosti v podjetjih, ki te inovacije uporabljajo. V podjetjih, ki v svojih poizvodnih procesih uporabljajo inovativne produkte, organizacijske in marketinške inovacije (ne-tehnološke inovacije) vertikalno povezanih podjetij, se poveča struktura zaposlenih v smeri visoko usposobljenih kadrov.
   • Vloga na znanju temelječih storitev v razvoju novih članic EU – dejavniki razvoja in glavne slabosti, vpliv na znanju temelječih storitev za krepitev neoprijemljivega kapitala in inovacijske sposobnosti (Programska skupina - P5-0177: Slovenija in njeni akterji v mednarodnih odnosih in evropskih integracijah);

    

   Sodelovanje v domačih in mednarodnih projektih

   • Temeljni raziskovalni projekt “Slovenska podjetja v globalnih verigah vrednosti”, ki ga vodi Ekonomska fakulteta, v sodelovanju z IER in Fakulteto za družbene vede (2014-2017).
   • Social Impact Policy Analysis of Technological Innovation Challenges, FP7 SIMPATIC, sodelovanje v slovenski skupini, 2012-2015.
   • The Contribution of public and private services to European growth and welfare and the role of public-private innovation networks (ServPPIN), vodenje slovenske skupine v FP7 projektu 2008-2011;
   • Učinkovitost, konkurenca in ovire v tržnih storitvah; vodja CRP ARRS, 2006-2008
   • Merjenje neposrednih in posrednih vplivov informacijsko-komunikacijske dejavnosti”; vodja CRP Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, 2002-2005.
   • Factors and Impacts in the Information Society: a Prospective Analysis in the Candidate Countries, vodenje in izvedba projekta za Slovenijo EC/JRC-ISTP: 2003-2004.
   • Outward Internationalisation Facilitating Transformation and EU Accession: The Case of Czech Republic, Hungary and Slovenia, EU ACE Projekt: sodelovanje v slovenski skupini, 1999-2001.
   • Innovation Policy in the Six Applicant Countries, DG Enterprise, INNO-99-02: 2000-2001.
   • Vpliv liberalizacije na področju trgovine z nefinančnimi storitvami na slovenske storitvene sektorje- v luči pogajanj GATS” za Ministrstvo za gospodarstvo, 2001 (vodja projekta).
   • Process Reengineering in Europe: Choice, People, Technology (PRECEPT), Framework IV TSER Project, sodelovanje v slovenski skupini: 1998-2001.
   • Diffusion of Innovation and Technology Transfer in the Present R&D System in Eastern Europe, EU ACE: projekt, 1996- 1997.

    

    


  • Najpomembnejše objave v zadnjih 10 letih

   • STARE, Metka. Vloga storitev v globalnih verigah vrednosti, (Elektronska knjižna zbirka Analize CMO, 18). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2016. ISBN 978-961-235-806-8. http://knjigarna.fdv.si. [COBISS.SI-ID 287517184]
   • STARE, Metka, DAMIJAN, Jože. Do innovation spillovers impact employment and skill upgrading?. The Service industries journal, ISSN 0264-2069, 2015, vol. 35, iss. 13, str. 728- 745.
   • GALLOUJ, Faïz, WEBER, Matthias K., STARE, Metka, RUBALCABA-BERMEJO, Luis. The futures of the service economy in Europe : a foresight analysis. Technological forecasting and social change, ISSN 1873-5509. [Online ed.], May 2015, vol. 94, pp. 80-96.
   • DI MEGLIO, Gisela, STARE, Metka, MAROTO SÁNCHEZ, Andrés, RUBALCABA-BERMEJO, Luis. Public services performance : an extended framework and empirical assessment across the enlarged EU. Environment and planning. C, Government and policy, ISSN 1472-3425, Apr. 2015, vol. 33, no. 2, pp. 321-341.
   • STARE, Metka. Seizing the opportunities of service innovation : Policy brief no. 7. In: WOBBE, Werner (ed.). Inclusive innovation and service innovation. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013.
   • MOHNEN, Pierre, STARE, Metka. The notion of inclusive innovation. In: WOBBE, Werner (ed.). Inclusive innovation and service innovation. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013.
   • BUČAR, Maja, STARE, Metka, JAKLIČ, Andreja. Weak institutional framework as incentive for service innovation networks : focus on knowledge-intensive business services. V: GALLOUJ, Faïz (ur.), RUBALCABA-BERMEJO, Luis (ur.), WINDRUM, Paul (ur.). Public-private innovation networks in services. Cheltenham: Edward Elgar, 2013, pp. 326-348
   • Stare, M., Silva e Meirelles, D., Santos, A. M. (2012), Tapping the innovation potential of knowledge intensive services in emerging economies. International Journal of Service technology Management, vol. 18, no. 3/4, pp. 204-223.
   • Di Meglio, G., Stare, M., Jaklič, A. (2012), Explanation for public and private service growth in the enlarged EU. Service Industries Journal, vol. 32, no. 4, pp. 503-514.
   • STARE, Metka (2011), From understanding to exploiting service innovation - the perspective of transition economies. in Promoting innovation in the services sector : review of experiences and policies, (United Nations publications, no. 11.II.E.3). New York; Geneva: United Nations, pp. 30-47.
   • BUČAR, Maja, STARE, Metka. From policy imitation to policy learning : governance of innovation policy in the new EU member states, (Garnet policy brief, no. 12, March 2010).
   • Burgar, A. and Stare M. (2010), Public and private services transformation in the CEECs , The Service Industries Journal, Volume 30, No. 4, pp. 479–496.
   • M. Stare, Rubalcaba, L. (2009), Research on services : from exploring the "residual" to service science, in Stauss, B. (ed.). “Services science : fundamentals, challenges and future developments”. Springer, pp. 71-78.
   • Stare, M. (2007), Service Development in Transition Economies - Achievements and Missing Links, in J. Bryson, P. Daniels (eds.), "The Handbook of Service Industries", Edward Elgar;
   • Vsako leto pripravi poglavje o inovacijski zmogljivosti za Poročilo o razvoju UMAR; . Poročilo o razvoju 2016, (Analize, raziskave in razvoj, Poročilo o razvoju). Ljubljana: Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, 2016. 168 str., graf. prikazi, tabele. http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/pr/2016/PoR_2016_s.pdf. [COBISS.SI-ID 512391804]


   Osebna bibliografija