Skoči do osrednje vsebine

prof. dr. Mitja Žagar

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • prof. dr. Mitja Žagar, visokošolski učitelj
   Kontaktne informacije:
   Službeni telefon: /
   Email: is.senra.tseug@ragaz.ajtim
   Govorilne in uradne ure:
   Po dogovoru s študenti po elektronski pošti: mitja.zagar@guest.arnes.si
   Prostor:
   Sodelovanje pri predmetih:

   Doktorski študij
   Upravljanje različnosti in integracija
   Ekspertna področja:
   ETNIČNE ŠTUDIJE: Etnične in manjšinske študije; Etnični odnosi v pluralnem okolju; Varstvo manjšin; vključevanje in integracija;
   UPRAVLJANJE RAZLIČNOSTI (kot interdisciplinarno področje): Urejanje in upravljanje (družbeno relevantnih) različnosti; Študije konfliktov in mirovne študije: Preprečevanje, upravljanje in razreševanje kriz in konfliktov; Trajnostni razvoj;
   POLITOLOGIJA:
   Politične vede (politologija); Mednarodni odnosi; Primerjalni politični sistemi in politike; Dobro in več-nivojsko upravljanje (Good and Multilevel Governance); Lokalni in regionalni razvoj; Demokracija in demokratizacija; Državljanstvo; Regionalne študije (zlasti Balkan, srednja in JV Evropa);
   PRAVO: Teorija države in prava; Ustavno in primerjalno ustavno pravo; Mednarodno (javno) pravo (zlasti sosedsko pravo); Človekove pravice; Varstvo manjšin;
   IZOBRAŽEVANJE: Vseživljenjsko izobraževanje; Državljanska vzgoja in izobraževanje – izobraževanje in usposabljanje za aktivno demokratično državljanstvo; itd.
  • Ž I V L J E N J E P I S

   1. Osebni podatki:

               Mitja Žagar, rojen 17. 12. 1961 na Jesenicah

   2. Izobrazba:

   - osnovna šola: OŠ Antona Tomaža Linharta v Radovljici (1968-1976)

   - srednja šola: Splošna gimnazija na Jesenicah (1976-1980).

   - dodiplomski študij: diplomiral 17. 7. 1984 na Pravni fakulteti v Ljubljani (diplomska naloga "Mednarodnopravna zaščita ozonske plasti - s posebnim ozirom na prizadevanja UNEPa" na katedri za mednarodno javno pravo).

               - podiplomski študij:

   - magistriral 17. 8. 1987 na Pravni fakulteti v Ljubljani (magistrska naloga "Družbenopolitični zbori v delegatskem skupščinskem sistemu") in pridobil naziv magister pravnih znanosti;

   - doktoriral 16. 11. 1990 na Pravni fakulteti v Ljubljani (doktorska disertacija "Sodobni federalizem - s posebnim poudarkom na asimetrični federaciji v večnacionalnih državah") in pridobil naziv doktor pravnih znanosti.

   3. Zaposlitve (vključno z dopolnilnimi):

   -          Skupščina Socialistične republike Slovenije, Ljubljana (september 1984 - marec 1985; pripravništvo);

   -          strokovni in raziskovalni sodelavec na Marksističnem centru CK ZKS, Ljubljana (1985 - 1990);

   -          raziskovalec oz. višji raziskovalni sodelavec (1990-1994), višji znanstveni sodelavec (1994-1998); v času direktorovanja raziskovalno kot višji znanstveni sodelavec (1998-2002) in znanstveni svetnik (2002-) na Inštitutu za narodnostna vprašanja, Ljubljana;

   -          tretjinsko oz. petinsko oz. desetinsko delovno razmerje oz. pogodbeno delo kot docent, izredni profesor in redni profesor na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani (september 1996-2003, 2005-7, 2007- );

   -          direktor Inštituta za narodnostna vprašanja (1998- junij 2007);

   -          petinsko delovno razmerje kot izredni profesor na Pravni fakulteti (2004-2005);

   -          znanstveni svetnik na Inštitutu za narodnostna vprašanja (junij 2007- );

   -          redni profesor na Fakulteti za humanistične študije in na Znanstveno raziskovalnem središču (ZRS) Univerze na Primorskem, Koper (2007 – dopolnilno, pogodba).

   3.1. Sodelovanje (dopolnilna zaposlitev oz. kot zunanji sodelavec na podlagi pogodbe) v pedagoškem procesu na Univerzi v Ljubljani in na Univerzi na Primorskem:

   -          Fakulteta za družbene vede (FSPN): asistent (1988 - 1992); docent (1992 - 1998) in izredni profesor (1999 -) ter nosilec predmetov "Primerjalni sodobni politični sistemi" (1992-2004) in "Primerjalni evropski sistemi" (1994-1996); koordinator podiplomskega magistrskega študija (znanstveni magisterij) politologija – etnične študije: Upravljanje in urejanje medetničnih odnosov in konfliktov (1997- ) in bolonjskega študija 2. stopnje Etnične študije ter nosilec ali sonosilec večjega števila predmetov v okviru teh programov;

   -          Visoka šola za socialno delo (prej Višja šola za socialno delo): docent, izredni profesor in (so)nosilec predmeta "Ustavno pravo z osnovami politologije"/"Državna ureditev" (1990-2000);

   -          Pravna fakulteta – izredni profesor, gostujoči profesor za predmet "Sosedsko pravo" v okviru katedre za mednarodno javno pravo (1999-2000, občasno sodelovanje po 2003- ); sodelovanje v podiplomskih programih (1997- );

   -          Filozofska Fakulteta Univerze v Ljubljani – sodelovanje v podiplomskih programih in zlasti v individualnih magistrskih in doktorskih programih (2002- );

   -          ISH – Fakulteta za podiplomske študije – sodelovanje v podiplomskem programu antropologije (2004-2006);

   -          Univerza na Primorskem (Fakulteta za humanistične študije) za predmeta "Primerjalni politični sistemi in politike" ter "Varstvo manjšin" na podiplomski stopnji (2007- ); koordinator in predavatelj v okviru doktorskega programa (Bolonja III) iz upravljanja različnosti (2010- ); razvoj skupnega evropskega doktorskega programa "Upravljanje različnosti / Diversity Management and Governance - GoDiM" (z univerzama iz Bolonje in Gradca ter Novo bolgarsko univerzo iz Sofije).

   3.2. Sodelovanje v pedagoškem procesu kot profesor oz. gostujoči predavatelj (v tujini):

               - Fulbrightov štipendist (Visiting Fulbright Scholar) in gostujoči predavatelj (Associate Member of the Graduate Faculty - Associate Professor) na Univerzi Wayne State (Wayne State University, Detroit, Michigan, ZDA) na Oddelku za politične vede (Department of Political Science) in Centru za mirovne študije in proučevanje konfliktov (Center for Peace and Conflict Studies) v študijskem letu 1993/1994, kjer sem tri semestre predaval naslednje predmete: "Politični sistem ZDA" ("American Government") in "Mednarodna skupnost in nacionalne države" ("International Community and Nation States") na dodiplomskem študiju ter predmete "Etnične študije" ("Ethnic Studies: Ethnicity"), "Primerjalni evropski politični sistemi" ("Comparative (European) Government and Politics") in "Medetnični odnosi in konflikti na Balkanu" ("Ethnic Relations and Conflicts in the Balkan") na podiplomskem študiju;

               - Gostujoči predavatelj (Associate Member of the Graduate Faculty - Associate Professor) na Univerzi Wayne State (Wayne State University, Detroit, Michigan, ZDA) na Oddelku za politične vede (Department of Political Science) in Centru za mirovne študije in proučevanje konfliktov (Center for Peace and Conflict Studies) v študijskem letu 1995/1996, kjer sem v poletnem semestru (junij - avgust 1996) predaval predmet "International Community and International Law" na dodiplomskem (An Introduction) in podiplomskem študiju.

   - Ko-direktor programa oz. podiplomskega tečaja o razdeljenih družbah in predavatelj (course "On Divided Societies") na Interuniverzitetnem centru (Inter-University Center) v Dubrovniku (1997- ).

   - Sokoordinator in predavatelj (so-izvajalec) tečaja/predmeta “The management of diversities in society” (s prof. dr. Antoniom M. Chiesiem) ter sokoordinator in soizvajalec tečaja/predmeta “Principles and problems of local development: legal aspects” v okviru podpilomskega magistrskega programa Joint European Master in Comparative Local Development for the Balkans and other Areas in Transformation Univerze v Trentu, Italija v študijskem letu 2004-2005 in 2005-2006; od leta 2006 Erasmus Mundus Program Univerze v Trentu, Univerze v Ljubljani, Univerze v Regensburgu in Korvinove universe iz Budimpešte. (2004- ; v obsegu 16-40 ur letno); predavatelj iz pravnih predmetov ter iz upravljanja različnosti in preprečevanja, upravljanja in razreševanja kriz in konfliktov v okviru mednarodnega skupnega evropskega doktorskega programa iz lokalnega razvoja;

   - Predavatelj in sokoordinator področja upravljanje različnosti in predavatelj na pravnem področju v skupnem doktorskem programu v okviru Mednarodne doktorske šole o Lokalnem razvoju in globalnih dinamikah (International Doctoral School in Local Development and Global Dynamics) Univerze v Trentu ter Bolonjske universe (University of Bologna), Korvinove universe iz Budimpešte (University Corvinus of Budapest), Univerze v Ljubljani, Zhejiang Univerze (University of Zhejiang), Univerze Albert-Ludwig iz Freiburga (University of Freiburg), Univerze v Manchestru  (University of Manchester), Državne univerze – Visoke ekonomske šole iz Moskve (State University-Higher School of Economics, Moscow), Univerze iz Monterreya (University of Monterrey), Univerze iz Severne Karoline (University of North Carolina) in Univerze iz Regensburga (University of Regensburg) (2008- );

   - Predavatelj tečaja/predmeta “Nation States and Ethnic Diversity” v okviru mednarodnega podpilomskega magistrskega programa MA Program in International and European Studies – Austria–Hungary Interreg IIIA project titled European University Institute, Köszeg II. (2005-) at Institute for Social and European Studies (ISES), Köszeg – University of Szombathely/Korvinus University, Budapest, Hungary (2005/6- ; letno cca. 30 ur).

   - Predavatelj predmeta “Protection of National Minorities” v okviru skupnega mednarodnega magistrskega podiplomskega programa European Regional Master’s Degree in Democracy and Human Rights in South East Europe Centra za interdisciplinarne študije Univerze v Sarajevu in Univerze Bolonja (2006 - ; letni obseg cca.16 ur).

   - Koordinator, nosilec in predavatelj predmeta "Legal Approaches to Local Development" v okviru skupnega afriškega magistrskega programa iz primerjalnega lokalnega razvoja (“Joint African Masters in Comparative Local Development”JAMP), ki ga skupaj izvajajo Univerza v Trentu (Università degli Studi di Trento), Tshwane tehnološka univerza iz Pretorije (Tshwane University of Technology), Namibijska politehnika (Polytechnic of Namibia), Univerza iz Botswane (University of Botswana) in Mozambiška univerza St. Thomas (St. Thomas University of Mozambique) (2010- ; letni obseg cca. 30-40 ur).

   - Številna vabljena gostujoča predavanja na univerzah, fakultetah in drugih akademskih institucijah tako v okviru dodiplomskih in podiplomskih programih, pa tudi v okviru posebnih posebnih programov in predavanj (v Avstriji, Avstraliji, Hrvaški, Italiji, Kanadi, Nemčiji, Norveški, Novi Zelandiji, Veliki Britaniji, ZDA; 1987- ).

   4. Univerzitetne habilitacije oz. akademska imenovanja:

               - asistent (1988-1992) na FSPN oz. Fakulteti za družbene vede na Univerzi v Ljubljani;

   - docent (1992-1999); izredni profesor (1999-); redni profesor (2008- ) za področje politologije na Univerzi v Ljubljani;

   - redni profesor za področji etničnih študij in prava na Univerzi na Primorskem (2007- );

   - gostujoči profesor (Associate Member of the Graduate Faculty - Associate Visiting Professor) na Univerzi Wayne State (Wayne State University, Detroit, Michigan, ZDA) na Oddelku za politične vede (Department of Political Science) in centru za mirovne študije in študije konflikta (Center for Peace and Conflict Studies) (1994- ).

   4.1. Raziskovalni in znanstveni nazivi na Inštitutu za narodnostna vprašanja:

               - višji raziskovalni sodelavec (1990-1994);

   - višji znanstveni sodelavec (1994-2001);

   - znanstveni svetnik (2002- ).

   5. Konzultantska in druga podobna dela:

   - svetovalec (zunanji sodelavec) na Ministrstvu za kulturo RS (1992- ) in predsednik izvedenske skupine na področju manjšinske in priseljenske kulturne problematike (1996-2001, 2009- ) oz. član te izvedenske skupine (2001-2008); član ekspertne skupine za razpise iz evropskih razvojnih skladov (2007- );

   - predsednik programskega odbora Ciljnega raziskovalnega programa "Narodno vprašanje" pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo (1995-1998);

   - član strokovnega sveta Ministra za zunanje zadeve RS (1995-1996);

   - član inštituta (1992- ) in sveta (board/EC) (1994-) Mednarodnega inštituta za politiko, prakso in raziskovanje izobraževanja odraslih (International Institute for Policy, Practice and Research in the Education of Adults, Detroit (USA), Leiden (the Netherlands), London (United Kingdom) and Leuven (Belgium))

   - član ekspertne skupine Sveta Evrope za manjšine (Special Delegation of Council of Europe Advisors on Minorities), ki opravlja regionalne študije in monitoring za Pakt stabilnosti za jugovzhodno Evropo (1999-2002).

   - član strokovnega sveta Ministrstva za notranje zadeve RS za nadzor policije in področje človekovih pravic (2000-2004);

   - namestnik nacionalnega koordinatorja in član mednarodne koordinacijske komisije za delovno skupino o človekovih pravicah in manjšinah (Task Force 1 on Human Rights and Minorities) v okviru prvega delovnega omizja (Working Table I on Democratization and Human Rights) Pakta stabilnosti stabilnosti za jugovzhodno Evropo (2000-2001);

   - vodja nacionalne skupine za delovno skupino za človekove pravice in manjšine na Ministrstvu za zunanje zadeve (2001-2004) ter vodja (mednarodni koordinator) delovne skupine za človekove pravice in manjšine (Task Force 1 on Human Rights and Minorities) v okviru prvega delovnega omizja (Working Table I on Democratization and Human Rights) Pakta stabilnosti stabilnosti za jugovzhodno Evropo (2001-2003);

               - član strateškega sveta predsednika Vlade Republike Slovenije (2001-2003);

   - član delovne skupine ekspertov za pripravo Ekonomskega foruma OVSE 2005 v okviru predsedovanja RS OVSE pri Ministrstvu za zunanje zadeve (2004-2006);

   - član medresorske delovne skupine za človekove pravice (koordinira Ministrstvo za zunanje zadeve RS; 2004 - 2012);

   - član in predsednik posebnih natečajnih komisij za izvedbo javnih natečajev za Uradniški svet (2004-2006, 2008- ) ;

   - član delovne skupine za pripravo možnih ukrepov za uveljavitev migracijske politike Republike Slovenije Vlade RS (2005- ).

   6. Znanstveno-raziskovalna dejavnost:

               - FSPN/FDV: raziskovalec (zunanji sodelavec) pri raziskovalnih projektih Centra za politološke raziskave FSPN/FDV (1985-1991) in Centra za mednarodne odnose FDV (1990-);

               - INV: raziskovalec in nosilec raziskovalne naloge (1990-1992), nosilec temeljnega raziskovalnega projekta (1993-2001), nosilec aplikativnega raziskovalnega projekta o Romih za Ministrstvo za delo družine in socialne zadeve (2001-2002); vodja raziskovalnega programa "Etnične in manjšinske študije ter slovensko narodno vprašanje" (P5-0081) ter programske raziskovalne skupine (1999- ) na Inštitutu za narodnostna vprašanja; vodja mednarodnih projektov, navedenih v točki 6.1.; vodja na INV za CRP "Znanje za varnost in mir 2006-2010" z naslovom "Vpliv med-etničnih in med-verskih odnosov na mir in stabilnost Zahodnega Balkana" (CRP-ZAHBALKAN); vodja temeljnega raziskovalnega projekta "Varstvo manjšin in manjšinske pravice kot dejavnik integracije in upravljanja različnosti: študija primerov in primerjalna študija držav srednje in jugovzhodne Evrope" (J5-4130; financer ARRS, 2011-2014), v katerem sodelujeta kot partnerski organizaciji INV in ZRS Univerze na Primorskem;

               - ustanovitev, vodenje in koordiniranje študentskega raziskovalnega in izobraževalnega projekta "Demokra(tiza)cija in medetnični odnosi" (1994- ), v katerem sodelujejo študenti ljubljanske univerze s FDV, Pravne fakultete, Pedagoške fakultete, Ekonomske fakultete in Visoke šole za socialno delo ter sodelavci Inštituta za narodnostna vprašanja. V okviru projekta na navedenih inštitucijah deluje večje število projektnih skupin, ki delajo na različnih - med sabo povezanih - raziskovalnih (pod)projektih, v okviru katerih se je razvilo tudi sodelovanje z avstralskimi partnerji z Univerze Južne Avstralije (University of South Australia) iz Adelaide. Celoten študentski projekt je vključen v mednarodni projekt "International Colloquium on Ethnicity: Conflict and Cooperation." Pod uradnim naslovom "Democratization, Ethnic Relations and Resolution of Ethnic Conflict: Management and Resolution of Ethnic Conflict in Democratic Societies" ta študentski raziskovalni in izobraževalni projekt sofinancira tudi poseben Projektni program ameriškega kongresa (Democracy Program - Small Grants, 1995-1997 oz. 2000).

              

   6.1. Večji mednarodni, evropski in tuji projekti:

               - član (jugoslovanske) raziskovalne skupine (1990-1992) v mednarodnem raziskovalnem projektu o etničnih konfliktih in razvoju ("Ethnic Conflict and Development"), ki ga je v okviru UNRISD (United Nations Research Institute for Social Development) koordiniral prof. dr. Rodolfo Stavenhagen;

               - sodelovanje v projektni skupini mednarodnega projekta "Transition to Democracy in a World Perspective Project" (1988-1992), ki sta ga koordinirali City University of New York in University of London, ter občasno sodelovanje (1992-) v nadaljevanju dolgoročnega projekta, ki ga poleg obeh navedenih univerz koordinirata The Michael Harrington Center for Democratic Values and Social Change (Queens College, City University of New York; Birbeck College, University of London) in mednarodni inštitut za tranzicijo v demokracijo v Novem Sadu;

               - sodelovanje v projektni skupini in koordinacija za srednjo in vzhodno Evropo v okviru UNESCOvega programa UNITWIN in ob sofinanciranju UNDP mednarodnega globalnega pilotskega projekta "Global Pilot Project of Linking of Ten Universities in the Policy Studies and Implementation for Sustainable Development" v koordinaciji City University of New York in University of London (1991-1993) in dolgoročnega mednarodnega projekta "The International Project on the Inter-University Cooperation in Policy Research for Sustainable Development" (1993-1998), ki ga je koordinirala Univerza v Adis Abebi;

               - sodelovanje pri raziskovalnem projektu "INSROP - The International North-Sea Route Project" pri Frithjof Nansen's Institute, Oslo, Norveška, (1992-1995), zlasti v pripravi dolgoročnega podprojekta "Legal Protection and Political Participation of Indigenous People in the Arctic Circle";

               -  vodenje in izvedba raziskovalnega projekta "Legal regulation of ethnic relations, and the prevention, management and resolution of ethnic conflict" (1994) v okviru "The Program on Mediating Theory and Democratic Systems - MTDS" pri the William and Flora Hewlett Foundation;

               - član izvršilnega odbora (1991-) mednarodnega znanstveno-raziskovalnega projekta "International Colloquium on Ethnicity: Conflict and Cooperation", ki ga koordinirajo Wayne State University, International Institute for Education of Adults in Michigan Ethnic Heritage Studies Center, ter vodja podprojekta "Constitutional and Legal Regulation of Ethnic Relations and Protection of Minorities" (1992-);

               - član raziskovalne ekipe in projektne skupine (1994-2005) za mednarodni raziskovalni projekt "The Applicability of the Federative Model in the Relations Between States in Post-Communist Europe", ki ga je koordiniral prof. V. Mastny. (Projekt je sofinanciral Council for European Studies, Columbia University, v njem pa so sodelovali strokovnjaki in znanstvene institucije iz Evrope in severne Amerike, njegov rezultat pa je znanstvena monografija o aplikabilnosti federalnega modela v Evropi);

               - član (1994-) The International Institute for Policy, Practice and Research in the Education of Adults, ki ima svoj sedež v Detroitu (ZDA), Leidnu (Nizozemska), Londonu (Velika Britanija) in Louvenu (Belgija) in njegovih projektnih skupin, zlasti delovne skupine za pripravo strategije in politike izobraževanja odraslih za 21. stoletje za UNESCO - CONFINTEA V (Hamburg, julij 1997);

               - ustanovitev, koordinacija in vodenje (1994-) študentskega raziskovalnega in izobraževalnega projekta "Demokra(tiza)cija in medetnični odnosi" z dodiplomskimi in podiplomskimi študenti FDV, Pravne fakultete, Pedagoške fakultete, Ekonomske fakultete in Visoke šole za socialno delo Univerze v Ljubljani ter v okviru tega projekta vodenje in koordinacija (pod)projekta "Democratization, Ethnic Relations and Resolution of Ethnic Conflict: Management and Resolution of Ethnic Conflict in Democratic Societies", ki ga je sponzoriral Small Grants for Democracy Program - US Congress, ter skupnega avstralsko-slovenskega raziskovalnega (pod)projekta "Constitutional Research Project", ki ga razvijamo z avstralskimi partnerji z University of South Australia iz Adelaide.

   - član mednarodne raziskovalne ekipe raziskovalnega projekta Evropske komisije o oblikovanju mednarodnega centra za sodelovanje na področju izobraževanja v jugovzhodni Evropi (The EU – European Commission Feasibility Study On The Creation Of A South-Eastern European Educational Co-Operation Centre (2000-2001)).

   -  član raziskovalne ekipe mednarodnega raziskovalnega projekta o institucionalizaciji etnične različnosti v pokonfliktih družbah (the international research project "Institutionalizing Ethnic Diversity in (Post-) Conflict Situations:  The Role of Human Rights and Minority Protection in South-East Europe"), ki ga je koordiniral prof. dr. Josef Marko z Univerze v Grazu (2000-2004);

   - sodelovanje in svetovanje pri mednarodnih raziskovalnih projektih in mrežah o medentičnih odnosih in konfliktih v jugovzhodni Evropi ter v projektih vlad držav iz te regije in nevladnih organizacij, ki delujejo v regiji (1999- );

   - vodja slovenskega dela projekta in član projekta EU "Adum" za pomoč pri pripravi projektov za razvoj in promocijo manjšinskih jezikov v Evropi , ki ga vodi Svobodna univerza iz Barcelone (2003-9); in v tem okviru "Language Learning and Linguistic Diversity" - EU (2004-2005; EUROPEAN COMMISSION, Directorate-General for Education and Culture – delež INV približno 60.000 Evrov) – ADUM project Working together to promote regional and minority languages in Europe, ki ga je koordiniral UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA, pri katerem so sodelovali mag. Sara Brezigar, dr. Miran Komac, dr. Sonja Novak Lukanovič in dr. Mitja Žagar (kot koordinator za Slovenijo), občasno pa so sodelovali še nekateri sodelavci INV.

   - mednarodni projekt "Scholars' Initiative for South Eastern Europe", ki ga je kkoordiniral prof. C. Ingrao, v katerem so sodelovali dr. Matjaž Klemenčič kot vodja delovne skupine za mednarodne aspekte jugoslovanske krize in član svetovalnega sveta ter dr. Mitja Žagar (član dveh delovnih skupin, svetovalec pri projektu), dr. Jernej Zupančič (član delovne skupine za etnične manjšine) in dr. Miran Komac (član delovne skupine za etnične manjšine). Pri tem projektu sodelujem predvsem s komentarji in predlogi – kot svetovalec in član delovne skupine (2004-2011);

   - “ECMI's European Commission OMC Evaluation Project” (2006-2007; Evropska komisija – INV: 10.000 Evrov) – nosilka: Dr. Tove H. Malloy, European Centre for Minority Issues (ECMI), Flensburg; koordinator na INV: dr. Mitja Žagar; sodelavci: mag. Romana Bešter, dr. Miran Komac, dr. Mojca Medvešek;

   - vodja slovenske raziskovalne ekipe na Inštitutu za narodnostna vprašanja (INV) in Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani za projekt MIRICO v okviru 6. okvirnega programa EU (Specific Targeted Research Project under the Sixth Framework Programme of the European Community (2002-2008) “Human and Minority Rights in the Life-Cycle of Ethnic Conflicts” – "MIRICO" - “FP6-2004-CITIZENS-5”-028313), v katerem poleg INV sodelujejo Accademia europea per la ricerca applicata ed il perfezionamento professionale Bolzano (koordinator), Universitaet Graz, Johann Wolfgang Goethe Universitaet, Frankfurt Am-Main, Universitaet zu Koeln, London School of Economics and Political Science, University of Bath, Beogradski centar za ljudska prava, University of Pristina/ Pristhina in Univerzitet u Sarajevu. (2006-2008);

   - Sokoordinator in mentor nosilki projekta dr. Mirjam Polzer Srienz pri programu “Conflict prevention through integration: The participation of ethnic minorities in political decision-making processes - The case of Roma in South Eastern Europe” (Acronym: ROMA IN SEE) - Marie Curie Intra-European Fellowship (Proposal 515428 – EU – Evropska komisija: MEIF-CT-2005-515428); obdobje trajanja projekta/podoktorskega programa: 2005-2007 – projekt je bil predčasno zaključen zaradi bolezni nosilke);

   - Koordinator v Sloveniji (na Univerzi na Primorskem) projektov znanstvnega in visokošolskega sodelovanja in izmenjav med EU in Kanado (2007-2010) ter EU in Novo Zelandijo (2010/2011-13 – projekt v okviru 7. okvirnega programa);

   - več manjših mednarodnih projektov (glej: www.inv.si).

              

   6.2. Področja raziskovalnega in znanstvenega interesa in delovanja:

   ETNIČNE ŠTUDIJE: Etnične in manjšinske študije; Etnični odnosi v pluralnem okolju; Varstvo manjšin; vključevanje in integracija; UPRAVLJANJE RAZLIČNOSTI (kot interdisciplinarno področje): Urejanje in upravljanje (družbeno relevantnih) različnosti; Študije konfliktov in mirovne študije: Preprečevanje, upravljanje in razreševanje kriz in konfliktov; PRAVO: Teorija države in prava; Ustavno in primerjalno ustavno pravo; Mednarodno (javno) pravo (zlasti sosedsko pravo); Človekove pravice; Varstvo manjšin; POLITOLOGIJA: Politične vede (politologija); Mednarodni odnosi; Primerjalni politični sistemi in politike; Dobro in več-nivojsko upravljanje (Good and Multilevel Governance); Lokalni in regionalni razvoj; Demokracija in demokratizacija; Državljanstvo; Regionalne študije (zlasti Balkan, srednja in JV Evropa); IZOBRAŽEVANJE: Vseživljenjsko izobraževanje; Državljanska vzgoja in izobraževanje – izobraževanje in usposabljanje za aktivno demokratično državljanstvo; itd.

   7. Članstvo v uredniških odborih in recenzentsvo pri strokovnih telesih:

   - član uredniškega odbora (1992- ) mednarodne znanstvene revije "The Journal of Ethno-Development", Detroit, ZDA;

   - občasni recenzent za revijo "Government & Policy", London (1993- );

   - recenzorstvo pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo RS (1994- );

   - član uredniškega odbora revije "Raziskovalec" (1997-2001);

   - recenzent za European Science Fundation in za Austrian Science Fundation (1999- );

   - član uredniškega odbora znanstvene revije "Razprave in gradivo" (2002- );

   - član uredniškega odbora mednarodne znanstvene revije "Journal of Peace and Conflict Studies" (2002- );

   - član uredniškega odbora mednarodne znanstvene revije "Journal of South Eastern Europe" (Brill, 2006- );

   - član uredniškega odbora mednarodne znanstvene revije "European Perspectives" (CEPS; 2009- );

   - član uredniškega odbora (2002-2010) znanstvene revije "Audentese Ülikooli Euroopa uuringute instituudi toimetised." (Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus, 2002-2010. ISSN 1736-4949. [COBISS.SI-ID 11540557]) in clan uredniškega dobora (2011- ) znanstvene revije "Baltic journal of European studies." (Tallinn: Department of international relations, Tallin school of economics and business administration, Tallinn university of technology, 2011-. ISSN 2228-0588);

   - strokovnjak (evaluator) NAKVIS - Nacionalne agencije republike slovenije za kakovost v visokem šolstvu (2010/11- ).

   8. Priznanja, nagrade in častno članstvo:

               - Zoretova nagrada, 1984;

               - Plaketa klubov OZN Slovenije, 1985;

               - Zlati znak RK ZSMS, 1988;

   - F. Schumann Fellow pri Institute for EastWest Studies, New York, Prague, 1992;

   - zunanji uveljavljeni raziskovalec ECMI – Evropskega centra za manjšinske zadeve, Flensburg, 2010- .

   9. Članstvo in položaj v strokovnih združenjih:

   - Slovensko politološko društvo: član izvršilnega odbora (1990-1992), član in predsednik nadzornega odbora (1992-1993), član častnega razsodišča (1995-1997);

               - Društvo za mednarodne odnose RS;

               - Slovensko društvo za ustavno pravo;

               - Slovensko društvo za mednarodno (javno) pravo;

   - Društvo za Združene narode za RS: član izvršilnega odbora (1982-1992);

   - član (1994- ) The International Institute for Policy, Practice and Research in the Education of Adults (Detroit, Leiden, London, Louven).

   10. Članstvo in položaj v strokovnih in strokovno-administrativnih odborih in komisijah:

               - vabljeni ekspert oz. član ekspertne skupine pri Ustavni komisiji Skupščine (S)R Slovenije pri pripravi ustavnih amandmajev (1987, 1988-1991) ter član ekspertne skupine o človekovih pravicah in zaščiti manjšin pri pripravi Ustave RS (1990-1991);

               - član (1982-1986) in predsednik (1986-1990) družbenega sveta za varstvo okolja in načrtovanje prostora Občine Radovljica (sodelovanje s Triglavskim narodnim parkom);

               - član strokovnega sveta pri Ministrstvu za kulturo (1994-1995);

               - član jedra raziskovalnega polja "Narodno vprašanje" pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo RS (1992-1994);

               - član strokovnega sveta Ministra za zunanje zadeve RS (1995-1996);

               - predsednik programskega odbora CRP "Narodno vprašanje" pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo RS (1995-1999);

               -  predsednik izvedenske skupine na področju manjšinske in priseljenske kulturne problematike (1996-2001), njen član (z razširjeno dejavnostjo, ki vključuje še invalide oz. senzorno prizedete) (2001-2008) ter ponovno predsednik te strokovne komisije (2008-);

                           -  član Special Delegation of Council of Europe Advisors on Minorities (1999-2002?);

   - član strokovnega sveta Ministrstva za notranje zadeve RS za nadzor policije in področje človekovih pravic (2000-2006);

               - član Strateškega sveta za varnostna vprašanja predsednika Vlade RS (2001-2003);

               - član medresorske delovne skupine za človekove pravice (koordinira Ministrstvo za zunanje zadeve RS; 2004 - 2012);

   - član delovne skupine ekspertov za pripravo Ekonomskega foruma OVSE 2005 v okviru predsedovanja RS OVSE pri Ministrstvu za zunanje zadeve;

   - član delovne skupine za pripravo možnih ukrepov za uveljavitev migracijske politike Republike Slovenije Vlade RS (2005-);

   - vabljeni ekspert Visokega komisarja za narodne manjšine OVSE – zlasti za pripravo bolonjskih priporočil (2004- ).

   11. Družbena dejavnost:

   - podmladek Rdečega križa Slovenije (predsednik podmladka na OŠ A. T. Linharta v Radovljici 1974-1975); član RKS;

   - dramska skupina na OŠ in gimnaziji (1972-1980) ter sodelovanje v Linhartovem odru mladih;

   - delo na RK ZSMS na področju novih družbenih gibanj (1981-1990);

   - Klubi za Združene narode RS: član (1974-), Član predsedstva republiške organizacije (1976-1980), predsednik študijske komisije RK K OZN (1980-1982), predsednik organizacije (1982-1986, 1988);

               - članstvo in aktivnost v navedenih strokovnih združenjih.

   12. Drugo:

               - Štipendije v tujini:

   - Polletna raziskovalna štipendija na Norveškem inštitutu za zunanjo politiko - NUPI, Oslo (1992);

   - Štipendija za sodelovanje na Salzburg Seminar (Session 305), Salzburg (1993);

   - raziskovalna in pedagoška Fulbrightova štipendija (14 mesecev, 1993-1994);

   - pedagoška in raziskovalna štipendija na Australian National University – National Europe Centre v Canberri (avgust – november 2007);

   - trimesečna štipendija Erasmus Mundus (Mobility) EU (Evropske komisije) pri Centru za interdisciplinarne podiplomske študije in Centru za človekove pravice Univerze v Sarajevu ter v Južni Afriki na Tshwane University of Technology, ki jo koordinira Univerza v Trentu (CoDe Skupni Evropski Erazmus – Mundus magistrski program) (2009).

   - Organizacija serije mednarodnih znanstvenih konferenc "International, Constitutional and Legal Regulation of Ethnic Relations and Protection of Minorities", ki jo je Inštitut za narodnostna vprašanja organiziral v okviru dejavnosti International Colloquium on Ethnicity: Conflict and Cooperation" v Ljubljani v letih 1996, 1997, 2000, 2001 in 2003.

   - Soorganizacija mednarodne konferenca o državljanski vzgoji (Brdo, Ljubljana) v soorganizaciji INV, ZRC SAZU, Pedagoške Fakultete in SVIZ v letih 1998, 1999, 2000 in 2001.

   - Organizacija in soorganizacija različnih konferenc, seminarjev, okroglih miz in različnih oblik izobraževanja.

   - Mentorstva in somentorstva pri:

   - cca. 500 seminarskih nalogah na FDV in Visoki šoli za socialno delo Univerze v Ljubljani ter Fakultete za humanistične študije Koper Univerze na Primorskem, pa tudi na univerzah in študijskih programih v tujini;

   - diplomskih nalogah in magisterijih na Univerzi v Ljubljani in U niverzi na Primorskem so navedena v priloženi bibliografiji COBISS;

   -   somentorstvo pri dveh magistrskih nalogah na Univerzi Wayne State (Wayne State University, Detroit, Michigan, ZDA) v letih 1994-1996; somentorstvo pri doktoratu (dr. Anthony Perry) na Univerzi Wayne State (Wayne State University); 1 somentorstvo (dr. Anton Novak) na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani; 2 somentorstvi (dr. Agata Dziewulska, dr. Janusz Ryzner) na European University Institute, Firence, Italija; mentorstvo pri doktoratu dr. Romani Bešter na Fakuleti za družbene vede Univerze v Ljubljani (2006);

   -  raziskovalnih nalogah v okviru študentskih raziskovalnih projektov;

   -  objavljenih člankih v strokovnih in znanstvenih revijah in časopisih, ki so jih objavili takratni študenti Dragan Barbutovski, Peter Ješovnik, Petra Mišič, Aleš Novak, Jernej Pikalo, Petra Roter, itd.;

   - pripravah študentov na mednarodna strokovna srečanja med študenti FDV in Johns Hopkins University - European Center, Bologna (1993, 1995), simulacijo EU na Indiana University - Purdue University (1994); - pripravah predstavitve raziskovalnega dela študentov na mednarodni znanstveni konferenci "Nacionalne države in etnični pluralizem" ("Nation-States and Ethnic Pluralism: Constitutions, Legislation and Policy on Ethnic Relations and Protection of Minorities") leta 1996, 1997, 2000, 2001 in 2003; vodenje študentskega raziskovalnega projekta (1994- ).

   - pedagoški in raziskovalni mentor mladi raziskovalki dr. Romani Bešter ter raziskovalni mentor mlademu raziskovalcu Janezu Pircu; mentor doktorandov na FDV in Univerzi na Primorskem.

   12. Bibliografija:

   Znanstvene, strokovne iz poljudne objave doma in v tujini so prikazane v bibliografiji, ki je dostopna na spletni strani COBISS (http://cobiss.si/ - osebne bibliografije raziskovalcev: Mitja Žagar, številka raziskovalca: 05895).

  • INŠTITUT ZA NARODNOSTNA VPRAŠANJA
   www.inv.si