Skoči do osrednje vsebine

zasl. prof. dr. Maja Bučar

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • zasl. prof. dr. Maja Bučar, znanstvena svetnica
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-195
  Email: is.jl-inu.vdf@racub.ajam
  Govorilne in uradne ure:
  Govorilne ure: ker nisem več vključena v pedagoški proces, nimam več GU. V kolikor me želite kontaktirati: maja.bucar@fdv.uni-lj.si 

  Prostor:
  B-108
  Sodelovanje pri predmetih:
  Ekspertna področja:

  Vloga znanosti in tehnologije v družbeno-ekonomskem razvoju

  Politike na področju raziskav in razvoja

  Inovacijska politika

  Mednarodno razvojno sodelovanje

  Gospodarski razvoj

 • Osebni podatki:

  Maja Bučar (dekliški priimek Košak)
  rojena 6.4.1957 v Ljubljani
  stalni naslov: Opekarska 21, Ljubljana
  poročena, mati dveh otrok (l.93 in 94)

  Izobrazba:  
  1971/72 - 73/74 Gimnazija Bežigrad, Ljubljana
  1974/75 Milton Academy, Milton, Mass., ZDA
  1975/76 -79/80 Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, smer mednarodni ekonomski odnosi, diplomirala 30.1.1980
  1981/82 – 1984 Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, podiplomski študij, poslovno- organizacijska smer, magisterij 21.9.1984
  jan. - julij 1986 gostujoča raziskovalka na Center for Asian Development Studies, Boston University, Boston, Mass.ZDA
  1997- 1999 Poslovno-ekonomska fakulteta, Univerza v Mariboru, doktorat: 21.10.1999 (Tehnološko prestrukturiranje v državah v tranziciji z vidika informacijskih tehnologij)
   Zaposlitve:
   
   1979 - 1981 Intertrade - Zunanja trgovina
   1981 - 1995 Center za mednarodno sodelovanje in razvoj:

  do leta 1984 kot raziskovalni asistent
  do leta 1989 kot samostojni raziskovalec
  do leta 1991 kot višja raziskovalna sodelavka ter namestnic direktorja, zadolžena za medn.dejavnost CMSR
  do leta 1996 v.d.direktorja.

   1996- Center za mednarodne odnose, UL Fakulteta za družbene vede: Raziskovalna sodelavka ter sodelavka pri predmetu Odnosi Sever-Jug in Javne finance in državne politike.
   2001-2007 docentka
   2007-2014 izredna profesorica
   2011- prodekanja za doktorski študij in znanstvenoraziskovalno področje
   2014- redna profesorica

   

              

   

  Znanstveno raziskovalna, svetovalna in strokovna dejavnost

  Večji domači projekti:

  • Slovenija v novem desetletju: trajnost, konkurenčnost, članstvo v EU: strategija gospodarskega razvoja Slovenije 2001-2006. Ljubljana: Urad za makroekonomske analize in razvoj, 2001.
  • Temeljni raziskovalni projekt Ministrstva za znanost in tehnologijo Procesi in načini internacionalizacije v svetu in Slovenija; št. J5-7787-0582-96; Center za mednarodne odnose na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, 1996-2001.
  • Raziskovalni program v okviru Programske skupine Mednarodni odnosi, “Globalizacija/internacionalizacije in položaj ter vloga malih držav”, Ministrstvo za znanost in tehnologijo, 1999-2003
  • Raziskovalni program v okviru Programske skupine Mednarodni odnosi, “Možnosti in priložnosti Slovenije in njenih akterjev v pogojih Evropske unije”, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, 2004- 2009
  • Raziskovalni program v okviru Programske skupine Mednarodni odnosi, “Možnosti in priložnosti Slovenije in njenih akterjev v pogojih Evropske unije”, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, 2010- 2014
  • CRP (1997- 1999) Evalvacija tehnološke politike glede na tehnološko preobrazbo, konkurenčnost in razvoj, ARRS in MVZT
  • CRP (2002-2005) “Merjenje neposrednih in posrednih vplivov informacijsko-komunikacijske dejavnosti” Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Ministrstvo za informacijsko družbo.
  • CRP (2002-2004) »Mehanizmi in ukrepi za prenos znanja iz akademske in raziskovalne sfere v gospodarstvo v luči novih inovacijskih paradigm«, MZT .
  • CRP (2004-2006) Analiza sistema indikatorjev za spremljanje ciljev NRRP simulacije in študije scenarijev.
  • CRP(2003-2005) Analiza uresničevanja ciljev CRP Konkurenčnost Slovenije 2001-2006 v letih 2001 do 2004.
  • Vodenje CRP Učinkovitost ukrepov Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za spodbujanje inovacij in tehnološkega razvoja v slovenskih podjetij v letih 2005–2007, v letih od 2008-2010.
  • CRP Evalvacija izvajanja politike podjetništva in konkurenčnosti v obdobju 2004-2009 s predlogi novih ukrepov in kazalnikov ter sprememb obstoječih ukrepov in kazalnikov, 2010- 2012.

  Mednarodni projekti:

  • EU ACE: Diffusion of Innovation and Technology Transfer in the Present R&D System in Eastern Europe, January 1996-October 1997
  • IV the Framework TSER Project: Process Reengineering in Europe: Choice, People, Technology (PRECEPT), 1998-2002
  • EU ACE: Outward Internationalisation Facilitating Transformation and EU Accession: The Case of Czech Republic, Hungary and Slovenia, 1999-2001
  • EU, DG Enterprise, INNO-99-02: Innovation Policy in the Six Applicant Countries, 2000-2001.
  • EC/JRC-ISTP: Factors and Impacts in the Information Society: a Prospective Analysis in the Candidate Countries, 2003-2004, vodenje in izvedba projekta za Slovenijo.
  • EC/ Logotech: Innovation and knowledge-based economy-related initiatives in relation to Structural Funds (2007-2013)- Strategic evaluation
  • EU/ DG Research: redno sodelovanje kot evaluator za razpise VI. In VII. Okvirnega programa od leta 2004 naprej.
  • GARNET - EU Network of Excellence on Global Governance, Regionalisation and Regulation within EU Framework 6, Priority 7: Citizens and Governance in a Knowledge Based Society, Analysis of Governance and innovation in the new Member states. 2005-2010.
  • IPPS- Innovation Policy Project in Services (coordinated by TEKES), v sklopu INNO-Net,
  • Preparation of the Mapping study on Innovation Policy in Services in Slovenia, 2006-2007.
  • EU FP 7 SERVPINN projekt 2008-2011: The Contribution of public and private services to European growth and welfare and the role of public-private innovation networks, 2008-2011).
  • EU DG Enterprise: EU Innovation Policy Trendchart- Country correspondent 2004-2012
  • EU DG Research/ IPTS: ERAWATCH Country Correspondent 2006 – on-going.
  • Članstvo v EU 2010 CREST Policy Mix Expert Group for the preparation of Policy Mix Peer Reviews: Country Report S L O V E N I A.
  • EU DG Research: Članica Lisbon Expert Group 2007-2009 (http://ec.europa.eu/invest-in-research/monitoring/leg_strategy_en.htm
  • Članica in so-poročevalka (co-rapporteur) Panela samostojnih ekspertov za evalvacijo EUROSTARS programa (http://www.tetalap.hu/fp7interim/images/stories/presentations/Anne_Laperrouze_Eurostars_interim_evaluation__2010_HU_EU_PRES.pdf )

  Sodelovanje pri:

  • Pri delu Skupine za evalvacijo znanosti pri SAZU (1998- 2002) pri pripravi Strategije gospodarskega razvoja Slovenije 2001-2006;
  • z Gospodarsko zbornico Slovenije, Združenje za informatiko in telekomunikacije pri pripravi strategije tega področja (2004).
  • Pripravi Izhodišč za Nacionalni raziskovalni in razvojni program ter v skupini ekspertov MŠZŠ za pripravo NRRP (2002- 2004)
  • ·v Strateškem svetu CRP v obdobju 2002- 2004.
  • ·v strokovnem svetu za mednarodno razvojno sodelovanje na MZZ pri pripravi Resolucije RS za medn. Razvojno sodelovanje 2007-2008
  • V Svetu za znanost in tehnologijo RS (2009- 2011) pri pripravi Raziskovalno-inovacijske strategije RS za 2011-2020.

  Kot konzultant sem sodelovala pri različnih mednarodnih organizacijah:

  • Evropska komisija, DG Enterprise (inovacije in podjetništvo)
  • Evropska komisija, DG Research (ERA, EUROSTARS)
  • JRC IPTS- Raziskovalno-razvojna politika.
  • OECD- inovacijska strategija Slovenije- 2010; Regional Competitiveness Initiative- Bosnia and Herzegovina: Triple Helix Partnerships, 2011.
  • UNESCO – raziskovalna politika na Zahodnem Balkanu in v DVR (South Eastern European Forum Ljubljana 2007, Budva 2008, Nigeria, 2009)
  • European Consulting Group- ključni ekspert v EU IPA programu za Bosno in Hercegovino:”Institutional Capacity development of the three innovation centres and research sector in BIH”; Nov. 2012- April 2014.

  Drugo:

  Od leta 1985 sem članica European Assosiation of Development Institutes (EADI) V letu 2005 sem bila na Generalni skupščini izvoljena v Izvršni odbor, le-ta pa me je imenoval za podpredsednico Upravnega odbora EADI. Sem so-voditeljica delovne skupine za razvojno pomoč novih donatoric.

  Od leta 2009 sem članica Sveta za znanost in tehnologijo RS.

  Od leta 2010 sem predsednica Statističnega sosveta za področje raziskovalne dejavnosti pri SURS.