Nadaljevalni tečaj ruskega jezika 2 (60 ur)


Trajanje:60 ur

Cena:Študenti: € 250; člani Alumni kluba FDV in UL: € 256; zunanji udeleženci: € 320

 

Stopnja jezikovnega tečaja: A2.2
Izvajalka: lekt. Larisa Gabrovšek

 

Vsebina:

Tečaj v obsegu 60 učnih ur je namenjen poslušalcem, ki že imajo ustrezno predznanje A2.1 po evropski jezikovni lestvici. Poslušalci z reševanjem različnih jezikovnih nalog utrjujejo pridobljeno znanje in ga aplicirajo na posebne komunikacijske situacije.

Učne vsebine:

 • Besedišče, ki je vezano na posamezne učne vsebine: bonton in osnovne vljudnostne fraze, predstavitev sebe, svoje države in poklica, vsakdanje aktivnosti, potovanja, datumi in poznavanje ure, komuniciranje v uradnih okoljih – konzulatu, banki, letališču, itd.;
 • osnovne slovnične strukture: sklanjatev samostalnikov in pridevnikov, glagoli premikanja; kazalni, osebni in svojilni zaimki; stopnjevanje pridevnikov; sedanji, pretekli in prihodnji čas; samostojna uporaba enostavnega besednega reda;
 • pisno sporočanje: kratko pismo, pisanje e-pošte.

Slušatelji bodo osvojili  znanje ruščine v okviru stopnje A2.2 po evropski jezikovni lestvici kot podlago za nadaljnje izobraževanje in pridobili naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • Razumevanje in obvladanje osnovnih slovničnih in funkcionalnih jezikovnih struktur;
 • razumevanje in uporaba jezika v vsakdanjih situacijah iz osebnega in poklicnega življenja;
 • obvladanje pogosto rabljenega besedišča in najosnovnejših besednih zvez;
 • razumevanje preprostih pisanih besedil in obvladanje osnovnega izrazoslovja in komunikacijskih vzorcev s področja evropskih študij in mednarodnih odnosov;
 • oblikovanje pisnega in vizualnega gradiva ter spletnih predstavitev;
 • bonton v ruskem poslovnem okolju.

Slušatelji bodo ob zaključku tečaja usposobljeni za govorno in pisno komunikacijo v najpogostejših situacijah v formalnem in neformalnem poslovnem okolju, sposobni bodo oblikovati pisne in elektronske predstavitve ter uporabljati znanje o specifikah poslovanja v ruskem okolju.

 

Metode  dela:

 

 • Predavanja, predstavitev besedišča in slovničnih struktur na podlagi učbenika (30 ur)
 • Vaje iz delovnega zvezka in dodatnih virov (30 ur)
 • Govorni nastopi
 • Krajši pogovori in delo v parih

Prejem gradiva:  Poskrbljeno bo za jezikovno literaturo ter za avdio in video pripomočke za učenje jezika. Cena gradiva ni vključena v ceno tečaja.

Ob redni udeležbi bodo tečajniki po zaključku tečaja prejeli potrdilo.

Udeleženci tečaja imajo možnost izleta v Rusijo, prav tako lahko obiščejo poletno šolo na Severno-Kavkaški univerzi po zelo ugodni ceni.


Začetek izvajanja: 20. oktober 2021

Termin izvajanja: torek in četrtek od 19.00 do 20.30.

Rok za oddajo prijav: 27. oktober 2021


Prijava na tečaj:

Na tečaj se prijavite tako, da izpolnite PRIJAVNICO, jo natisnite in podpišite ter pošljite po pošti na naslov Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana, naslovljeno na Zarika Snoj Verbovšek ali skenirano na e-naslov: zarika.snojverbovsek@fdv.uni-lj.si. Prijavo lahko oddate tudi v nabiralnik št. 122.

Študente, ki niso s Fakultete za družbene vede, prosimo, da priložijo kopijo potrdila o vpisu za študijsko leto 2021/22.

Na podlagi izpolnjene prijavnice boste prejeli račun. Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo. K plačilu boste pozvani po elektronski pošti, ko bo dovolj prijavljenih za izvajanje tečaja.

Ko bo v posamezni skupini prijavljenih 20 udeležencev, bomo prijave zaprli, za ostale, ki bi se zanimali za udeležbo, pa si bomo prizadevali odpreti dodatno skupino.

Pridržujemo si tudi pravico, da v primeru premajhnega števila udeležencev tečaja ne izvedemo, o čemer boste prijavljeni pravočasno obveščeni.

Vljudno vabljeni!


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 21. oktober 2021