Kronologija FDV

  1961

 • ustanovljena je Visoka šola za politične vede: VŠPV (31. 1. 1961) uvede se enoten študijski program političnih ved (3. 10. 1961) v štirih katedrah: za filozofijo in sociologijo, ekonomijo, družbeno-politični sistem in za mednarodne odnose

  1963

 • prvič v Jugoslaviji je zasnovan in uveden visokošolski študij novinarstva
 • začetek študija političnih ved na podiplomski magistrski stopnji

  1964

 • ustanovljena je nova katedra za novinarstvo
 • Katedra za družbenopolitični sistem se preimenuje v Katedro za politične znanosti
 • izhajati začne revija Teorija in praksa, mesečnik za družbena vprašanja

  1966

 • ustanovljeni so prvi znanstvenoraziskovalni centri

  1967

 • uveden je študij socioloških ved na podiplomski magistrski stopnji
 • prvotni enotni študijski program se razčleni v 3. in 4. letniku (sociološka, politološka in novinarska usmeritev)

  1968

 • VŠPV se preoblikuje v Visoko šolo za sociologijo, politične vede in novinarstvo (VŠSPVN)
 • Center za proučevanje javnega mnenja uvede raziskavo Slovensko javno mnenje

  1970

 • Visoka šola se preoblikuje v Fakulteto za sociologijo, politične vede in novinarstvo (FSPN) ter postane deseta članica UL

  1972

 • fakulteta skupaj z Založbo Obzorja Maribor ustanovi knjižno zbirko Sociološka in politološka knjižnica
 • ustanovljen je Računalniški center

  1974

 • zasnovan je študij Splošna ljudska obramba in družbena samozaščita, ki se razvije v interdisciplinarni študij obramboslovja
 • začetek prenavljanja učnih načrtov in diferanciacije temeljnih disciplin (vse do študijskega leta 1978/79)

  1975

 • politična kritika dela FSPN poteka vse od leta 1970 in se zaključi s premestitvami in z izključitvami nekaterih profesorjev

  1978

 • FSPN postane nosilec specializiranega informacijskega dokumentacijskega centra za sociologijo, politične vede in novinarstvo

  1979

 • izoblikovan je nov učni načrt, ki je v 3. in 4. letnik uvedel pet smeri (sociološko, politološko, novinarsko, pedagoško STM in SLO)

  1981

 • v sociološki katedri se sproži razprava o rehabilitaciji izključenih profesorjev

  1984

 • uveden je študij Družboslovna informatika
 • izhajati začne revija Družboslovne razprave

  1985

 • ustanovljena je Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja (ODKJG) z združitvijo Knjižnice pri Inštitutu za sociologijo in filozofijo Univerze v Ljubljani ter Knjižnice in dokumentacije FSPN

  1986

 • fakulteta ima 5 študijskih programov: Sociologija (s 3 smermi), Politologija (z 2 smerema), Novinarstvo, Samoupravljanje s temelji marksizma in Obramboslovje 1989
  FSPN v sodelovanju z mednarodno sociološko zvezo ISA organizira znanstveno posvetovanje o primerjalnem družboslovnem raziskovanju
  na fakulteti začne izhajati knjižna zbirka Dokumenti SJM (slovensko javno mnenje)

  1990

 • fakulteta izvede temeljito reformo študijskega programa

  1991

 • preimenovanje v Fakulteta za družbene vede (FDV)
 • Inštitut za sociologijo se združi s fakulteto
 • Raziskovalni inštitut FSPN se preimenuje v Inštitut za družbene vede FDV
 • fakulteta ustanovi samostojno knjižno zbirko Znanstvena knjižica FDV
 • raziskovalci IDV se vključijo v mednarodne raziskovalne programe Svetovna raziskava vrednot (WvS), Evropska raziskava vrednot (EVS), Mednarodna družboslovna raziskava (ISSP) itn.

  1994

 • Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja kot prva na UL gradi bibliografijo FDV v sistemu COBISS

  1995

 • Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja uvede avtomatsko izposojo gradiva
 • ustanovljena je Založba FDV
 • FDV se prvič predstavi na svoji spletni strani
 • Inštitut za družbene vede postavi telefonsko anketno delavnico in uvede novo longitudinalno raziskavo Politbarometer (Center za raziskovanje javnega mnenja ...)

  1997

 • ustanovljen je Arhiv družboslovnih podatkov (ADP)

  1998

 • Arhiv družboslovnih podatkov (ADP) postane član Združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA

  1999

 • končana je gradnja predavalniškega in knjižničnega prizidka ter preselitev (7 novih predavalnic, knjižnica, 27 novih kabinetov, prostori za študente)
 • vključitev v mednarodni program Socrates (Erasmus in Mundus)

  2000

 • FDV podpiše prvi dve bilateralni pogodbi v programu Erasmus
 • Inštitut za družbene vede sodeluje pri zasnovi in vstopi v izvajanje Evropske družboslovne raziskave kot nacionalni partner

  2001

 • FDV kot prvi med članicami UL uvede elektronski indeks

  2002

 • Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja vzpostavi zbirko Dela FDV (diplomska in magistrska dela v elektronski obliki)
 • FDV uvede doktorski seminar kot obliko kolegialne razprave ob nastajanju doktorskega dela
 • otvoritev multimedijske predavalnice

  2003

 • začetek prenove programov glede na bolonjsko reformo
 • ADP začne z aktivnim posredovanjem podatkov prek spletnega vmesnika Nesstar
 • uvedba elektronskega računovodstva
 • Specializirani informacijski center pri Osrednji družboslovni knjižnici Jožeta Goričarja je na razpisu ARRS izbran za opravljanje nalog Osrednjega specializiranega informacijskega centra za družboslovje v Sloveniji

  2004

 • FDV akreditira 12 univerzitetnih programov 1. stopnje in enega visokošolskega strokovnega ter 29 programov 2. stopnje

  2005

 • vpis v prvi letnik bolonjskih programov

  2006

 • zaključek gradnje in otvoritev nove zgradbe ob 45-letnici fakultete: 12 novih predavalnic, 38 sodobnih kabinetov, novi prostori založbe in knjigarna, knjižnični depo in arhiv, razširitev in posodobitev prostorov knjižnice
 • uvedba mednarodne družboslovne metodološke poletne šole (Summer School in Methods and Techniques, SSMT) skupaj z ECPR (European Consortium for Political Research)

  2007

 • organizacija in razpisi programov vseživljenjskega izobraževanja

  2008

 • oblikovan je enovit program doktorskega študija Humanistika in družboslovje (sodelovanje FDV, FF, Fakultete za matematiko in fiziko, Fakultete za strojništvo, Teološke fakultete in Akademije za glasbo)
 • začetek delovanja Galerije FDV Galerije družboslovnih vprašanj in odgovorov

  2009

 • prvi vpis v prenovljene drugo in tretjestopenjske programe za pridobitev magisterija stroke in doktorata znanosti
 • prenova in modernizacija multimedijske učilnice

  2010

 • zaključevanje evalvacije programov 1. in 2. stopnje ter priprave za podaljšanje akreditacije
 • razširitev prostega pristopa v knjižnici in otvoritev Mednarodne čitalnice

  2011

 • vložene vloge za podaljšanje akreditacije
 • projekti ADP in Svet evropskih arhivov družboslovnih podatkov (CESSDA) ter Evropska družboslovna raziskava (ESS) so uvrščeni v seznam osnutka Načrta razvoja raziskovalnih infrastruktur 2011–2010
 • otvoritev Vrta FDV prostora za prijetno zunanje druženje, študij in refleksijo