Skupine revij in dodatna pojasnila

Za interpretacije Meril ter svetovanje  v zvezi s habilitacijskimi postopki vključno z bibliografijo je primarno pristojna Habilitacijska komisija FDV ter kadrovska služba FDV, ki sprejema vloge za habilitacijske postopke.

Razdelitev revij v skupine po novih individualnih interpretacijah FDV (6. februar 2012):

I. skupina: zgornjih 5 % najvišje citiranih revij s posameznega področja;
II. skupina: revije, ki so vključene v SCIE, SSCI in A&HCI (Glavni seznam revij pri Clarivate Analytics: Master Journal List);
III. skupina: revije, ki nadomeščajo revije v SCIE, SSCI in A&HCI (Individualne interpretacije Meril članic  za FDV, priloga 5: Seznam primerljivih revij);
IV. skupina: ostale recenzirane revije;
V. skupina: ostale revije.

POMEMBNO PRI OBLIKOVANJU HABILITACIJSKE BIBLIOGRAFIJE:

  • Za izdelavo habilitacijske bibliografije je predviden izpis iz sistema COBISS.SI (13. člen Meril UL).
  • Za habilitacijsko bibliografijo je izpis bibliografskih enot iz sistema COBISS.SI potrebno (pre)razvrstiti skladno s kategorijami v obrazcu “Pregled del in točkovalnik”  (93. člen Meril UL).

  • Izpis iz sistema COBISS.SI je potrebno  (pre)točkovati glede na razpon točk, ki jih za določeno delo predvideva točkovalnik Meril UL (93. člen).
  • Delitev točk  pri skupnih delih v prijavah se načelno uskladi  z medsebojnim dogovorom med (so)avtorji.
  • Za publikacijo v tisku je potrebno priložiti potrdilo uredništva oz. založbe, publikacijo se lahko ustrezno točkuje.
  • V bibliografiji je potrebno dosledno navajati podatke o ISBN (Dodatna navodila za kandidate FDV).

Izpis Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv.