Skoči do osrednje vsebine

Razpis za vpis v interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje v študijskem letu 2023/24


Univerza v Ljubljani je 17. 3. 2023 objavila Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2023/24.

Razpis za vpis - Humanistika in družboslovje 

Na interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Humanistika in družboslovje je v študijskem letu 2023/24 razpisanih 253 mest (skupaj za državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce) na 64 študijskih področjih.

Skupni del razpisa za vpis - tukaj najdete informacije glede:

 • postopka prijave za vpis in oddaji prilog k prijavi za vpis,
 • prijave za vpis v višji letnik,
 • izbora kandidatov,
 • statusa kandidata s posebnimi potrebami oziroma status kandidata s posebnim statusom v prijavno-sprejemnem postopku,
 • kandidatov s tujimi listinami o izobraževanju,
 • informacij za tujce.

Razpisna mesta HiD FDV 2023/24

Trajanje študija: 4 leta

Kraj izvajanja: Ljubljana

Način študija: izredni

 1. VPISNI POGOJI:

V študijski program se lahko vpišejo diplomanti:

 • študijskih programov 2. stopnje,
 • študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004,
 • študijskih programov za pridobitev specializacije, sprejetih pred 11. 6. 2004, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program; za vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje ustrezni organ članice na predlog koordinatorja področja, odgovornega za doktorski študij, določi študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS,
 • študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004. Tem kandidatom ustrezni organ članice na predlog koordinatorja področja, odgovornega za doktorski študij, prizna študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk po ECTS,
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnih točk po ECTS,
 • ·na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti drugih domačih in tujih univerz v skladu s predpisanimi pogoji, kot veljajo za študente RS. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno z določili Statuta UL.

Pred vpisom v program je treba pridobiti soglasje mentorja.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa

Izbor kandidatov bo temeljil na uspehu pri zaključenem študiju in dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju. Posamezni elementi za izbiro bodo vrednoteni na naslednji način:

 • uspeh pri študiju (povprečna ocena) – 50 % teže:
 • študijskih programov druge stopnje,
 • študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004,
 • študijskih programov za pridobitev specializacije po končanem visokošolskem strokovnem programu, sprejetih pred 11. 6. 2004,
 • študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004,
 • študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski programi, ki so ovrednoteni s 300 kreditnih točk po ECTS;
 • Ocena dosežena na ustnem izbirnem izpitu (intervju) pred strokovno komisijo področja, na katerega se kandidat vpisuje – 50 % teže.

Na predlog koordinatorja/skrbnika področja Komisija za doktorski študij članice odloča o primernosti kandidata.

2. ROKI ZA PRIJAVO NA RAZPIS IN IZVEDBO VPISA

Kandidati za vpis se lahko v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijavijo na spletnem portalu eVŠ v dveh prijavnih rokih:

- 1. prijavni rok: do vključno 9. junija 2023 (državljani Slovenije, državljani EU in državljani izven EU),

- 2. prijavni rok: od 19. junija do vključno 18. avgusta 2023 (državljani Slovenije in državljani EU).

Kandidati za vpis morajo najkasneje do navedenih prijavnih rokov izpolniti in oddati prijavo za vpis v doktorski program ter vsa k prijavi zahtevana dokazila elektronsko na spletnem portalu eVŠ.

Obvezne priloge k prijavi za vpis, ki jih kandidati oddajo preko eVŠ portala:   

 • kratek življenjepis z navedbo morebitne bibliografije;
 • predlog idejnega osnutka doktorske dispozicije (v obsegu do 1000 besed) z navedbo seznama temeljne literature;
 • sken / fotografija diplomske listine (dodiplomski študij);
 • sken / fotografija magistrske listine oz. začasnega potrdila o zaključku magistrskega študija, v kolikor listina še ni bila izdana;
 • sken / fotografija potrdila o opravljenih izpitih z navedbo povprečne ocene ali sken / fotografija priloge k diplomi za vse predhodno zaključene študijske programe;
 • soglasje mentorja/-ice za vpis.

Če ste diplomant/-tka FDV, vam dokazil o predhodnem izobraževanju (listine, priloge k diplomi oz. potrdila o opravljenih izpitih) ni potrebno prilagati.

Seznam potencialnih (so)mentorjev/-ic

Kandidatom/-tkam močno priporočamo, da se pred odločitvijo in oddajo prijave za vpis posvetujejo s skrbnikom/-ico izbranega področja, ki lahko svetuje glede ustreznosti področja, teme disertacije in izbire mentorja/-ice.

3. KONTAKTI IN NASLOVI ZA PODPORO KANDIDATOM PRI IZPOLNJEVANJU PRIJAVE ZA VPIS

 1. Na prvem nivoju podpora kandidatom poteka preko EKC (Enotni kontaktni center državne uprave):

  - Rešujejo tehnična vprašanja vezana na vstop v sistem SI-PASS

  - Kontaktni podatki: 080 2002, e-mail: ekc@gov.si

  – uradne ure: vsak delovni dan od 8.00 do 22.00

  Drugi nivo podpore kandidatom poteka preko ŠOS (Študentska organizacija Slovenije):

  - Rešujejo vsebinska vprašanja, nudijo pomoč tudi tujcem pri prilogah itd.

  - Kontaktni podatki: 064 179 197, e-mail: info@podpora-vpis.si

  Tretji nivo podpore kandidatom poteka na MVZI (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije):

  - Kontaktni podatki: 01/ 478 46 59, e-mail: evs-prijava.mvzi@gov.si

4. ROKOVNIK VPISA

21. 8. – 8.  9. 2023: Pregled prijav za vpis v začetni letnik  3. stopnje (EU, SLO in tujci izven EU)

18. 9. – 30. 9. 2023: Obveščanje kandidatov o izboru in vpis sprejetih v začetni letnik 3. stopnje študija.

Vpis: najkasneje do 30. 9. 2023.

5. INFORMATIVNI DAN

Informativni dan za doktorski študijski program (3. stopnja) Humanistika in družboslovje za študijsko leto 2023/24 bo za področja, ki jih koordinira Fakulteta za družbene vede, v četrtek, 18. maja 2023 ob 16. uri prek ZOOM in ob 17. uri v predavalnici 7 na FDV.

6. VPISNINA, ŠOLNINA IN SOFINANCIRANJE

Stroški vpisnine za 1. letnik študija v štud. letu 2023/24 znašajo predvidoma 35,70 €.

Šolnina za doktorski študij za celoten program (4 leta) znaša 10.600 €:

1. letnik: 3.400 €, 2. letnik: 2.600 €, 3. letnik: 2.200 €, 4. letnik: 2.400 €.

Študent lahko šolnino poravna v treh (3) enakih obrokih - 1. obrok po vpisu (predvidoma v novembru), 2. obrok do 15. 1. 2023 in 3. obrok do 15. 3. 2023.

Študent prejme račune v PDF obliki na elektronski naslov, naveden na prijavni dokumentaciji oz. na vpisnem listu. Vsi izdani računi so vidni v študentskem informacijskem sistemu (spletni referat MOJ FDV).

Financiranje doktorskega študija

Doktorski študij je sofinanciran skladno z Uredbo o sofinanciranju doktorskega študija. Za pridobitev sofinanciranja mora študent 1. letnika doktorskega študija v študijskem letu 2023/24 izpolnjevati pogoje, ki jih je sprejel Senat Univerze v Ljubljani: povprečna ocena zaključene izobrazbe najmanj 8,00 (upoštevajo se ocene vseh akreditiranih študijskih obveznosti na vseh do sedaj zaključenih visokošolskih študijskih programih).

V primeru, da študenti doktorskega študija že imajo pridobljeno raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po doktorskih študijskih programih tretje stopnje ali v primeru, da imajo oziroma so že imeli iz javnih sredstev sofinanciran študij po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, četudi ga niso končali, do sofinanciranja ne bodo upravičeni.

Vzporedni študij se ne sofinancira, prav tako do sofinanciranja niso upravičeni študenti, vpisani v dodatno leto.

O višini sofinanciranja bodo študenti obveščeni šele po vpisu na doktorski študij (predvidoma v mesecu novembru), saj je višina sofinanciranja za posameznega študenta odvisna od števila vpisanih študentov in višine sredstev, ki jih bo prejela univerza.


Back to list of notificationsPublished: 20. March 2023 | Category: Calls for applications, How to apply