Obletnici: 45 let študija obramboslovja in 35 let institucionaliziranega obramboslovnega raziskovanja


Študij obramboslovja jeseni 2020 obeležuje 45-letnico svojega obstoja. Sorodni programi so bili leta 1975 ustanovljeni v petih republikah nekdanje države, v Sloveniji na tedanji Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo, današnji Fakulteti za družbene vede. Študij se je na svojem začetku v skladu s takratno uradno terminologijo imenoval študij Splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite, a se je v drugi polovici 80. let prejšnjega stoletja začel zanj uveljavljati izraz obramboslovje, na začetku 90. let pa se je program tako poimenoval tudi uradno. Študijski program je vseskozi namenjen izobraževanju civilnih obrambnih in varnostnih strokovnjakov*, ki jih za svoje delovanje potrebuje vsaka država, daje pa tudi solidno vsebinsko podlago za nadaljevanje kariere v vojaškem sistemu. Diplomanti obramboslovnega študijskega programa so igrali pomembno vlogo v procesu osamosvajanja Slovenije, ne le na obrambnem, ampak tudi na političnem področju. Tudi danes so diplomanti obramboslovja izvajalci pomembnih nalog in nosilci funkcij v strukturah nacionalnovarnostnega sistema (predvsem v civilnem delu obrambnega sistema, Slovenski vojski in varstvu pred nesrečami), v politiki, diplomaciji, medijih, pa tudi v mednarodnih  varnostnih strukturah.

Katedra za obramboslovje je skrbnica študija, ki poteka na dodiplomski, magistrski in doktorski stopnji, hkrati pa si prek raziskovanja prizadeva za razvoj obramboslovne vede in stroke. Obramboslovno raziskovanje namreč pomembno prispeva k mednarodnemu razvoju znanja na področju varnosti in miru, k plemenitenju pedagoškega procesa z novimi spoznanji ter k prepoznavanju obrambnih in varnostnih vsebin v laični javnosti. Kritična masa raziskovanja in raziskovalcev na obramboslovnem področju je leta 1985 omogočila ustanovitev Obramboslovnega raziskovalnega centra, tako da letos obeležujemo tudi 35-letnico institucionaliziranega znanstvenega raziskovanja na obramboslovnem področju.

Vpis študentov na obramboslovne programe je od ustanovitve študija dalje cikličen in je v veliki meri odvisen od možnosti zaposlovanja, pa tudi od splošnih političnih, ekonomskih in varnostnih razmer v naši državi in njenem okolju. Kljub temu lahko zatrdimo, da je bil študij po njegovi krizi v času osamosvajanja Slovenije, v samostojni državi med potencialnimi študenti prepoznan kot državotvoren, zato se odtlej ohranja zanimanje zanj, kar omogoča kakovostno izvajanje študijskih  programov na vseh stopnjah in ohranjanje ustrezne kakovosti sorazmerno majhnega števila diplomantov. Programi obramboslovja prejemajo visoke ocene študentov za vsebino in izvedbo, kar jih redno uvršča med najboljše programe fakultete, številni pedagogi s Katedre za obramboslovje pa so prav tako med najbolje ocenjenimi pedagogi na fakulteti. Na katedri smo ponosni tudi na dobre odnose in sodelovanje s študenti.

K splošnemu oziroma javnemu poznavanju obramboslovja zagotovo pripomorejo redni javni strokovni nastopi članov katedre v elektronskih in tiskanih medijih. Ob tem pojasnjujejo širok spekter aktualnih tem, povezanih z oboroženimi spopadi, nesrečami, drugimi krizami, mirovnimi operacijami, terorizmom, Natom, Slovensko vojsko, civilno-vojaškimi odnosi ipd. Takšni nastopi prispevajo ne le k boljšemu poznavanju, temveč tudi reševanju aktualnih varnostnih in obrambnih problemov. Družbena odgovornost obramboslovcev pa je vidna tudi v sprejemanju odgovornih položajev na fakulteti, univerzi, v državnih institucijah in lokalni samoupravi, neredko pa tudi v mednarodnih organizacijah.

Vlogo strokovnega informiranja in pojasnjevanja aktualnih varnostnih tem in vprašanj Katedra za obramboslovje in Obramboslovni raziskovalni center v vseh letih svojega delovanja izkazujeta tudi prek organiziranja domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferenc, posvetov in okroglih miz. Od posvetov na temo razvoja obramboslovja v 80. letih in tudi kasneje, aktualizacije dilem obrambnega organiziranja države konec 80. in v začetku 90. let, politično in strokovno odmevnih konferenc o civilno-vojaških odnosih in o konceptu uporabe obrambnih virov v civilne namene v 90. letih ter sodobnejših strokovnih posvetov o upravljanju in vodenju v krizi (tudi v primeru naravnih nesreč), mirovnih operacijah, vlogi žensk na področju varnosti, različnih vidikih aktualne begunske in migrantske problematike, o strateških dokumentih s področja obrambe in varnosti ter seveda v pričujočem obdobju o vplivu krize covid-19 na varnost ljudi in o ustreznosti odziva nacionalnovarnostnih struktur na epidemijo.

Področje obrambe in varnosti se v nekaterih okoljih dojema kot izrazito praktično naravnano. Čeprav za spoprijemanje z varnostnimi izzivi potrebujemo konkretno znanje, tako vsebinsko kot organizacijsko, pa se obramboslovje vseskozi dokazuje tudi na teoretičnem in raziskovalnem polju. Tudi za konkretne rešitve namreč potrebujemo teoretično znanje, utemeljeno na znanstvenih raziskavah, analizah in študijah. Na tem področju obramboslovci v okviru Obramboslovnega raziskovalnega centra izvajamo pomembno poslanstvo, saj nova spoznanja redno objavljamo v domačih, tujih in mednarodnih znanstvenih in strokovnih revijah ter monografijah. Obramboslovno raziskovanje v zadnjem obdobju dosega zavidljive rezultate, tako v količinskem kot v kakovostnem smislu.  

Poleg obsežnega znanstvenoraziskovalnega dela in publiciranja njegovih izsledkov, smo člani katedre in raziskovalnega centra aktivni v nekaterih mednarodnih znanstvenih združenjih (ISA, IPSA, CEPSA, ERGOMAS, ECMA…), kjer, poleg vključevanja v delovne skupine in predstavljanja rezultatov svojega raziskovalnega dela, pogosto opravljamo tudi vodstvene vloge, izkušnje pa prenašamo v strokovno, znanstveno in pedagoško delo na matični fakulteti.

V petinštiridesetih oziroma petintridesetih letih delovanja se je na katedri in raziskovalnem centru zvrstilo veliko članov, katerih prispevek zaznamuje pomembna obdobja njunega razvoja in dosežke v njih, k uspešnemu delovanju katedre in raziskovalnega centra pa veliko prispevajo tudi številni zunanji sodelavci, ki prinašajo sveže poglede bodisi iz drugih znanstvenih ved bodisi iz prakse. Hvala vsem za vaše delo ter strokovni, znanstveni in pedagoški prispevek!

Ob obeh jubilejih Katedra za obramboslovje in Obramboslovni raziskovalni center čestitata študentom, diplomantom na vseh stopnjah obramboslovnega študija, članom in sodelavcem ter vam želita veliko zadovoljstva in uspehov na strokovnem področju in v življenju nasploh!

* Moška oblika poimenovanja je v tem sestavku uporabljena za oba spola. Študij je seveda enako dostopen za moške in ženske.

 

Gallery


Back to list of notificationsPublished: 06. December 2020 | Category: News